Přeskočit na obsah

ČRA — Výzva „Zvýšení zemědělské odolnosti ve woredě Tsirae (Chira) Wonberta, Tigraj, Etiopie“

Cílem dotační výzvy je posílit stabilitu a soběstačnost zemědělců hospodařících v této oblasti. Projekt bude podporovat CSA (Climate smart agriculture) praktiky a přispěje ke zlepšení správy místní krajiny. Projekt by měl také podpořit zlepšení připravenosti (hlavně úřadů) na
nenadálé události (typu humanitární krize) vytvořením nouzového pohotovostního plánu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 04. 12. 2023 do 12 hodin.

Příjemci podpory:

 • Spolky.
 • Obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy.
 • Právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí.
 • Účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností.
 • Územní samosprávné celky na jinou než podnikatelskou činnost.
 • Mezinárodní organizace.
 • Dobrovolné svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1) Posílení a stabilizace zemědělství včetně zavádění nutričně výživných plodin se zacílením na nejzranitelnější skupiny obyvatel (ženy farmářky, děti, ženy v domácnosti, muži farmáři, nezaměstnaní, kooperativy atd.).
 • 2) Zlepšení potravinové bezpečnosti a živobytí včetně zlepšení životní úrovně domácností vedených ženami.
 • 3) Potenciál rehabilitace vodních zdrojů (studny, vrty, zavlažování).
 • 4) Zvýšení kapacit místních úřadů v oblastech: CSA, NRM, plánování místního rozvoje, spolupráce s kooperativami (SHG, DAs, FTCs).
 • 5) Spolupráci se soukromým sektorem.

Forma a výše podpory:

 • Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci této dotační výzvy na období let 2024–2026, činí 21 500 000,- Kč. Výše požadované dotace v žádosti o dotaci nesmí tuto částku překročit.
 • Na jednotlivé roky je výše dotace na jeden projekt stanovena následovně, přičemž žadatel o dotaci nesmí ve své žádosti o dotaci tyto částky překročit:
  • 2024: 4 000 000 Kč.
  • 2025: 9 500 000 Kč.
  • 2026: 8 000 000 Kč.
 • Pro tuto konkrétní dotační výzvu poskytne poskytovatel dotaci do maximální výše 95 % z celkových nákladů projektu za celou dobu realizace.

Specifika a omezení:

 • Počáteční a konečné datum způsobilosti výdajů je stanoveno od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 a prostředky dotace lze použít výhradně k úhradě způsobilých výdajů, které jsou uvedeny jako uznatelné včetně jejich finančních limitů.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru