Přeskočit na obsah

ČRA — Zavedení holistického managementu krajiny v SNNPR, Etiopie

Záměrem této výzvy je navázání na intervence první fáze projektu s názvem Zavedení holistického managementu krajiny a „Climate Smart Agriculture“ v povodí řeky Baso v Arba Minch Zuria Woreda, SNNPR, Etiopie s cílem zavést principy holistického managementu krajiny a „climate smart agriculture“ do nových projektových lokalit a prohloubit dopad první fáze projektu v již podpořených lokalitách.

Příjem žádostí:

 • Příjem veškerých přihlášek končí dne 11. 3. 2019 ve 13.00 hodin.

Příjemci podpory:

 • a) podle § 7 odst. 1 písm. e) zákona č. 218/2000 Sb., spolky,
 • b) podle § 7 odst. 1 písm. i) zákona č. 218/2000 Sb., nadace, nadační fondy, ústavy a obecně prospěšné společnosti,
 • c) podle § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 218/2000 Sb., právnické osoby, které jsou založeny nebo zřízeny k poskytování zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí, a fyzickým osobám, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují, a to výhradně na tyto účely,
 • d) podle § 7 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., územně samosprávné celky na jinou než podnikatelskou činnost,
 • e) podle § 7 odst. 1 písm. o) zákona č. 218/2000 Sb., mezinárodní organizace,
 • f) podle § 7 odst. 1 písm. j) zákona č. 218/2000 Sb., dobrovolné svazky obcí.

Typy podporovaných projektů:

 • Inovativní a participativní tvorba krajinných plánů pro dosud nezahrnuté lokality.
 • Obnova degradovaných půd a omezení půdní eroze ve vybraných lokalitách pomocí implementace holistického managementu krajiny.
 • Budování protierozních opatření a zalesňování.
 • Nastavení správy a financování permakulturního školícího centra.
 • Podpora tzv. Farmers´ Training Centers (FTCs) v zakládání vlastních permakulturních center.
 • Posílení schopnosti drobných farmářů a pastevců se adaptovat na změny klimatu.
 • Školení pracovníků FTCs v praktikách „climate smart agriculture“ a jejich rozšiřování mezi cílové skupiny obyvatelstva.
 • Podpora udržitelných přístupů k agrolesnictví.
 • Podpora zapojování cílových komunit do aktivit generujících nové příjmy domácností např. ustavováním malých produkčních skupin.
 • Zvyšování kapacit úředníků i místních expertů v tématech krajinného plánování i „climate smart agriculture“.

Forma a výše podpory:

 • Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci této dotační výzvy na období let 2019 – 2020, činí max. 8 000 000 Kč. 
  • 2019: 5 000 000 Kč.
  • 2020: 3 000 000 Kč.
 • Pro tuto konkrétní dotační výzvu poskytne ČRA dotaci do maximální výše 95 % nákladů projektu.
 • Dotaci obdrží jeden žadatel.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7713”]

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru