Přeskočit na obsah

ČRA — Zavedení principů udržitelného hospodaření v krajině a okolí Awasského jezera

Záměrem této dotační výzvy je přispět ke zlepšení životního prostředí jezera Awassa a jeho okolí, a to prostřednictvím zavádění principů udržitelného hospodaření v krajině. Specifickým cílem projektu je snížit znečištění a zanášení jezera Awassa sedimenty způsobenými nadměrným erozním smyvem půdy a organickým odpadem.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 17. 5. 2019 do 15.00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Spolky, nadace, nadační fondy, ústavy a obecně prospěšné společnosti, právnické osoby, které jsou založeny nebo zřízeny k poskytování zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí, fyzické osoby, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují, a to výhradně na tyto účely, územní samosprávní celky, mezinárodní organizace, dobrovolné svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Vytvoření a implementace krajinných plánů (tzv. landscape management plans) a návrhů technických opatření ochrany jezera a jeho břehů před zanášením nadměrnou půdní erozí;
 • zvyšování kapacit pracovníků Kanceláře ochrany životního prostředí a zalesňování awasské radnice a dalších regionálních, zonálních i woredních úřadů zabývajících se ochranou přírody a zemědělstvím ve zpracování a implementaci krajinných plánů a dalších relevantních témat;
 • vymezení bezzásahových území a území pod různým stupněm ochrany (mj. ochranná zóna na břehu jezera, tzv. buffer zone) a zajištění jejich managementu úřady i komunitami;
 • zapojování komunit do implementace krajinných plánů a managementu bezzásahových území;
 • provedení protierozních opatření minimálně na 200 ha území Alamura Tabor a Kuyuata;
 • podpora awasské radnice v zakládání a managementu komunitních zelených ploch v katastru města a příměstských i rurálních oblastech;
 • podpora zavádění agrolesnictví a ekologického zemědělství v rámci ochranné zóny awasského jezera; osvětová kampaň a školení místních komunit v tématech ochrany přírody, snižování eroze, zanášení jezera sedimenty a organickým odpadem a nakládání s odpady z domácností;
 • snížení odlesňování prostřednictvím podpory využívání energeticky úsporných kamen.

Forma a výše podpory:

 • Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci této dotační výzvy na období let 2019 –2022, činí max. 24 000 000 Kč.
 • Na jednotlivé roky je maximální výše dotace na jeden projekt stanovena následovně: 
  • 2019: 3 500 000 Kč.
  • 2020: 9 000 000 Kč.
  • 2021: 7 000 000 Kč.
  • 2022: 4 500 000 Kč.
 • Pro tuto konkrétní dotační výzvu poskytne ČRA dotaci do maximální výše 95 % nákladů projektu (ČRA požaduje 5% spolufinancování ze strany příjemce dotace z celkových nákladů projektu).

Specifika a omezení:

 • Dotaci obdrží jeden žadatel.
 • Do projektu budou zapojeni následující partneři: 
  • Kancelář ochrany životního prostředí a zalesňování awasské radnice (Hawassa City Environmental Protection and Forest Production Office);
  • regionální úřad ochrany životního prostředí a zalesňování (Regional Bureau of Environmental Protection and Forest Production Authority, SNNPR);
  • regionální úřad pro zemědělství a management přírodních zdrojů (Bureau of Agriculture and Natural Resource Management, SNNPR);
  • zonální úřad ochrany životního prostředí (Sidama Zone Environmental Protection Office).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7712”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru