Přeskočit na obsah

ČRA — Zkvalitnění péče o duševně nemocné a mentálně handicapované v Moldavsku

Dotace na zlepšení kvality komunitních služeb chráněného bydlení v Moldavsku a služeb psychiatrických léčeben/psycho-neurologických ústavů a zvýšit kvalitu života jejich obyvatel.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 13. 2. 2019 do 20. 3. 2019 do 15.00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Žádat o dotaci mohou nestátní neziskové organizace a další oprávněné subjekty: 
  • Spolky, nadace, nadační fondy, ústavy a obecně prospěšné společnosti, právnické osoby, které jsou založeny nebo zřízeny k poskytování zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí, fyzické osoby, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují, a to výhradně na tyto účely, územní samosprávné celky, mezinárodní organizace, dobrovolné svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Zajištění potřebného rozsahu a kvality služeb obyvatelům existujících chráněných bydlení pro duševně nemocné a mentálně handicapované/léčebných a rezidenčních ústavů.
 • Zajištění individuální psychické i odborné podpory personálu existujících chráněných bydlení pro duševně nemocné a mentálně handicapované/ léčebných a rezidenčních ústavů (koučink/supervize).
 • Podpora rozvoje sociálních, komunikačních a jiných dovedností obyvatel existujících chráněných bydlení pro duševně nemocné a mentálně handicapované/léčebných a rezidenčních ústavů.
 • Podpora aktivit k začlenění obyvatel existujících chráněných bydlení pro duševně nemocné a mentálně handicapované/léčebných a rezidenčních ústavů do místní komunity.
 • Podpora Národní agentury sociální asistence při implementaci Národního programu pro deinstitucionalizaci.
 • Zajištění sdílení zkušeností s reformováním péče mezi existujícím chráněným bydlením, léčebnami/ústavy a Ministerstvem zdravotnictví, práce a sociální ochrany/Národní agenturou pro sociální asistenci.
 • Osvěta a vzdělávání veřejnosti, zejména v přímém okolí chráněných bydlení, léčeben a ústavů.

Forma a výše podpory:

 • Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci této dotační výzvy na období let 2019–2021, činí max. 8 000 000 Kč.
 • Na jednotlivé roky je maximální výše dotace na dotační výzvu stanovena následovně: 
  • 2019: 2 000 000 Kč.
  • 2020: 3 000 000 Kč.
  • 2021: 3 000 000 Kč.
 • Pro tuto konkrétní dotační výzvu poskytne ČRA dotaci do maximální výše 95 % nákladů projektu (ČRA požaduje 5 % spolufinancování ze strany příjemce dotace z celkových nákladů projektu).

Specifika a omezení:

 • Dotaci obdrží jeden žadatel.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7712”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru