Přeskočit na obsah

ČRA — Zlepšení kvality poskytované zdravotní péče v provincii Kampong Chhnang

Cílem dotační výzvy je zlepšení kvality poskytované zdravotní péče ve vybraných zdravotnických zařízeních v provincii Kampong Chhnang. Projekt bude primárně zaměřen na oddělení Péči o matku a dítě (porodní a poporodní oddělení, neonatologie).

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 19. 6. 2018.

Příjemci podpory:

 • Spolky, nadace, nadační fondy, ústavy a obecně prospěšné společnosti, právnickým osobám a fyzickým osobám, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí, územně samosprávné celky na jinou než podnikatelskou činnost, mezinárodní organizace, dobrovolné svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • V provincii Kampong Chhnang konkrétně se bude jednat o tři nemocnice: 
  • Provinční nemocnici (Kampong Chnang Provincial Referral Hospital);
  • Okresní nemocnici Kampong Tralach (Kampong Tralach Referral Hospital);
  • Okresní nemocnici Borribor (Borribor Referral Hospital).
 • Snížit mateřskou úmrtnost ve vybraných lokalitách v cílové oblasti.
 • Omezit úmrtí novorozenců a dětí mladších pěti let, jímž je možné předejít. 
  • 1. Nastavení efektivního řízení vybraných nemocnic.
  • 2. Nastavení základních hygienických a lékařských standardů.
  • 3. Zajištění školení zdravotnického personálu.
  • 4. Zajištění přístupu k pitné vodě pro pacienty nemocnice i personál nemocnice a funkční sanitační zařízení.
  • 5. Úprava prostor porodního a poporodního oddělení v provinční nemocnici.

Forma a výše podpory:

 • Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci této dotační výzvy na období let 2018–2020, činí max. 11 500 000,- Kč. Dotaci obdrží jeden žadatel.
 • Na jednotlivé roky je maximální výše dotace na jeden projekt stanovena následovně: 
  • 2018: 4 000 000 Kč.
  • 2019: 4 500 000 Kč.
  • 2020: 3 000 000 Kč.
 • Pro tuto konkrétní dotační výzvu poskytne ČRA dotaci do maximální výše 95 % nákladů projektu (ČRA požaduje 5 % spolufinancování ze strany příjemce dotace z celkových nákladů projektu). Podíl vlastních zdrojů příjemce dotace na celkových nákladech projektu nesmí klesnout pod minimální hranici stanovenou ve vyhlášení dotační výzvy ve všech kalendářních rocích realizace projektu.

Specifika a omezení:

 • Subjekt, kterému bude v rámci této výzvy poskytnuta dotace na rok 2018, je oprávněn požádat o dotaci (v termínu stanoveném poskytovatelem) rovněž na roky 2019 a 2020, pokud budou splněny podmínky stanovené poskytovatelem (zejména řádné a úplné vyúčtování dotace, která byla v rámci této výzvy poskytnuta na období předcházející nové žádosti).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj
[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru