Přeskočit na obsah

ČRA — Zlepšení kvality středoškolského vzdělávání v Kambodži

Tato dotační výzva má za cíl zlepšení kvality středoškolského, zejména technického, vzdělávání v Kambodži. Reaguje přitom na hlavní problémy kambodžského vzdělávacího systému, zejména na nízkou kvalitu učitelů, nedostatečná a zastaralá kurikula, špatný stav infrastruktury škol a areálů a nedostatečný přístup ke vzdělávání.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 06. 02. 2023 do 12 hodin.

Příjemci podpory:

 • Spolky, nadace, nadační fondy, ústavy a obecně prospěšné společnosti, právnické osoby  a fyzické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí, územně samosprávné celky na jinou než podnikatelskou činnost, mezinárodní organizace, dobrovolné svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Záměrem dotační výzvy je přispět ke zvýšení počtu mladých a dospělých lidí, kteří mají
  relevantní dovednosti, včetně technických a odborných dovedností, pro zaměstnání, důstojná
  pracovní místa a podnikání v Kambodži.
 • Tato dotační výzva má za cíl zlepšení kvality středoškolského, zejména technického, vzdělávání v Kambodži. Reaguje přitom na hlavní problémy kambodžského vzdělávacího systému, zejména na nízkou kvalitu učitelů, nedostatečná a zastaralá kurikula, špatný stav infrastruktury škol a areálů a nedostatečný přístup ke vzdělávání.
 • V konečném důsledku přispěje projekt k udržitelnějším zemědělsko-potravinářským systémům skrze podporu kvalifikace potenciálních pracovníků, čímž zajistí lepší výkon výrobců potravin, včetně zemědělství, rybolovu a akvakultury a podpoří tak lepší integraci Kambodži do regionálních a mezinárodních hodnotových řetězců.

Forma a výše podpory:

 • Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci této dotační výzvy na období let 2023–2025, činí 22 000 000 Kč. Výše požadované dotace v žádosti o dotaci nesmí tuto částku překročit.
  Na jednotlivé roky je výše dotace na jeden projekt stanovena následovně, přičemž žadatel o dotaci nesmí ve své žádosti o dotaci tyto částky překročit:
  • 2023: 6 000 000 Kč.
  • 2024: 10 000 000 Kč.
  • 2025: 6 000 000 Kč.
 • Pro tuto konkrétní dotační výzvu poskytne ČRA dotaci do maximální výše 95 % nákladů projektu (ČRA požaduje 5 % spolufinancování ze strany příjemce dotace z celkových nákladů projektu). Podíl vlastních zdrojů příjemce dotace na celkových nákladech projektu nesmí klesnout pod minimální hranici stanovenou ve vyhlášení dotační výzvy ve všech kalendářních rocích realizace projektu.

Specifika a omezení:

 • V rámci této konkrétní výzvy je možné předkládat pouze žádosti o dotaci v režimu víceleté realizace.
 • Realizace projektu musí být zahájena v roce 2023 a ukončena v rámci víceletého implementačního období nejpozději do 31. 12. 2025.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru