Přeskočit na obsah

ČRA — Zlepšení systému WASH v provincii Kampong Chhnang, Kambodža

Záměrem tohoto dotačního titulu je zajistit přístup k zdravotně nezávadné pitné vodě, sanitaci a hygieně v prioritní provincii ZRS v Kambodži – Kampong Chhnang stejně jako přispět k šíření osvěty a budování kapacit místních obyvatel a poskytovatelů vody.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podání žádosti o poskytnutí dotace na základě této výzvy je stanovena do 18. 3. 2020 do 15.00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Spolky, nadace, nadační fondy, ústavy a obecně prospěšné společnosti. Právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí. Fyzické osoby, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují, územní samosprávné celky na jinou než podnikatelskou činnost, mezinárodní organizace,  dobrovolné svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Do roku 2030 zajistit univerzální a rovný přístup k bezpečné a cenově dostupné pitné vodě pro všechny.
 • Předpokládané výstupy a aktivity předkládaných projektů: 
  • Výstup 1: Počet obyvatel, kteří mají přístup k nezávadné pitné vodě, je navýšen.
  • Výstup 2: Počet obyvatel, kteří mají přístup k funkčním sanitačním zařízením, dodržují základní hygienické návyky a dbají o kvalitu životního prostředí ve svém okolí (např. čistota vodních zdrojů, základní návyky v odpadovém hospodářství domácností aj.), je navýšen.
  • Výstup 3: Počet poskytovatelů pitné vody, kteří mají dostatečné technické znalosti a praktické podnikatelské dovednosti, disponují potřebnou licencí a poskytují/distribuují pitnou vodu, je navýšen.
  • Výstup 4: Funkční systém ošetření a distribuce pitné vody s ohledem na místní specifika, dostupnost náhradních dílů a schopnost příjemců zajišťovat pravidelnou údržbu, zajištěn Výstup.
  • 5: Poskytovatelé pitné vody, provozovatelé vodních zdrojů a místní obyvatelé šetrněji využívají dostupné vodní zdroje díky zvýšenému povědomí o správné péči a nakládání s vodními zdroji.
  • Výstup 6: Kapacity místních úřadů v této oblasti byly posíleny.

Forma a výše podpory:

 • Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci této dotační výzvy na období let 2020–2023, činí max. 23 000 000 Kč.
 • Dotaci obdrží jeden žadatel.
 • Na jednotlivé roky je maximální výše dotace na jeden projekt stanovena následovně: 
  • 2020: 4 000 000 Kč.
  • 2021: 8 000 000 Kč.
  • 2022: 8 000 000 Kč.
  • 2023: 3 000 000 Kč.
 • Pro tuto konkrétní dotační výzvu poskytne ČRA dotaci do maximální výše 95 % nákladů projektu (ČRA požaduje minimálně 5 % spolufinancování ze strany příjemce dotace z celkových nákladů projektu).

Specifika a omezení:

 • Dotace se poskytuje výlučně na základě předložené žádosti o dotaci, jejíž přílohou musí být strukturovaný projektový dokument, a po provedení hodnocení jednotlivých žádostí o dotaci, jak je popsáno níže.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru