Přeskočit na obsah

ČRA — Zlepšení zdraví, hygieny a sanitace ve vybraných městech a vesnicích zóny Sidama, Etiopie (SNNPR)

V rámci dotačního titulu budou předkládány projektové návrhy, jejichž předmětem bude návrh komplexního řešení pro zlepšení zdravotního stavu dotčených komunit ve vybraných lokalitách při zahrnutí navržených komponentů projektu.

Příjem žádostí:

 • Příjem veškerých přihlášek končí dne 13. 7. 2017 v 10.00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti, nadace a nadační fondy, právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí, a fyzické osoby, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují.

Typy podporovaných projektů:

 • Záměrem dotačního titulu je zejména zlepšení zdravotního stavu dotčených komunit, a to především prostřednictvím prevence infekčních onemocnění a zlepšením situace se zaměřením na sanitaci a hygienu.
 • Záměru bude dosaženo nejen přístupem k pitné vodě, který zajišťuje jiný komponent tohoto projektu (“Zajištění přístupu k pitné vodě pro obyvatele woredy Loka Abaya v zóně Sidama“) a další projekty ZRS ČR („Zavedení udržitelného systémů zásobování pitnou vodou v malých městech zóny Sidama, SNNPR, Etiopie“ a „Zavedení udržitelného systémů zásobování pitnou vodou v malých městech zóny Sidama II, SNNPR, Etiopie“), ale především stavbou nových a úpravou stávajících sanitačních a hygienických zařízení (latrín a zařízení na mytí rukou), dále posílením kapacit nemocnic, zdravotnických středisek a cílenou osvětovou kampaní.

Forma a výše podpory:

 • Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci tohoto dotačního titulu na období let 2017 — 2020, činí 17 000 000 Kč. Podpořen bude jeden projekt.
 • Na jednotlivé roky je maximální výše dotace na jeden projekt stanovena následovně: 
  • 2017: 2 500 000 Kč.
  • 2018: 5 500 000 Kč.
  • 2019: 6 000 000 Kč.
  • 2020: 3 000 000 Kč.
 • Pro tento konkrétní dotační titul poskytne ČRA dotaci do maximální výše 95 % nákladů projektu (ČRA požaduje 5% spolufinancování ze strany příjemce dotace z celkové částky).

Specifika a omezení:

 • Rozsah projektu bude mj. stanoven v závislosti na výsledcích základních průzkumů Sanitation and Hygiene Knowledge, Attitudes and Practices Baseline Survey z předešlých let a dalších dostupných dokumentů.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
[mpress_banner banner=“7713”]

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru