Přeskočit na obsah

ČRA — Zlepšení zdravotních a sociálních služeb pro osoby potřebující dlouhodobou péči na obou březích Dněstru

Záměrem dotační výzvy je zajistit realizaci projektu Zlepšení zdravotních a sociálních služeb pro osoby potřebující dlouhodobou péči na obou březích Dněstru v šíři a rozsahu stanoveném smlouvou mezi EU, GIZ a ČRA.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 18. 11. 2019 do 15.00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Spolky,  nadace, nadační fondy, ústavy a obecně prospěšné společnosti, právnické osoby, které jsou založeny nebo zřízeny k poskytování zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí a fyzické osoby, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují, a to výhradně na tyto účely, územní samosprávné celky na jinou než podnikatelskou činnost, mezinárodní organizace, dobrovolné svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Zajistit realizaci projektu Zlepšení zdravotních a sociálních služeb pro osoby potřebující dlouhodobou péči na obou březích Dněstru.
 • Dodržovat intervenční logiku projektu a plán visibility: 
  • přispění ke stanovenému záměru projektu;
  • dosažení stanovených cílů v souladu se stanovenými indikátory, včetně doložení jejich splnění stanovenými zdroji ověření;
  • splnění výstupů v souladu se stanovenými indikátory, včetně doložení jejich splnění stanovenými zdroji ověření;
  • splnění stanovených aktivit v rozsahu daném v projektovém dokumentu (kromě aktivity 1.2.3 v rámci výstupu 2, která je v gesci GIZ).
 • Zohlednit průřezová témata, stanovená v projektovém dokumentu.
 • Zohlednit rizika a předcházet jejich vzniku alespoň v rozsahu, stanoveném projektovým dokumentem.
 • Zohlednit indikativní časový plán implementace projektu. (Upozornění: Rokem implementace, uvedeném v kap. 9 projektového dokumentu, se rozumí 12 kalendářních měsíců od zahájení projektu. První rok realizace projektu je tak projektovým dokumentem míněno období 31. 8. 2019 — 31. 8. 2020.).
 • Reportovat (narativní i finanční část) v souladu s podmínkami EU viz příloha 2 a 2A této výzvy na formátech požadovaných ze strany EU k 15. 9. daného kalendářního roku a zároveň v souladu s podmínkami ČRA dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Forma a výše podpory:

 • Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci této dotační výzvy na období 32 měsíců (leden 2020–srpen 2022), činí max. 18 500 000 Kč.
 • Dotaci obdrží jeden žadatel. Celková doba trvání projektu je 32 měsíců.
 • Výše čerpání do 31. 8. 2020 nepřekročí částku 6 400 000 Kč. Přímé náklady projektu musí činit nejméně 70% nákladů projektu.
 • Pro tuto konkrétní dotační výzvu poskytne ČRA dotaci do maximální výše 100 % nákladů projektu

Specifika a omezení:

 • Další požadavky na příjemce dotace:
 • Zapojení místní organizace Asociace Home Care, nositele know-how implementace projektů na podporu dlouhodobé péče v Moldavsku.
 • Předpokládá se zapojení min. 1 partnerské organizace v Podněstří.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru