Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

ČRA – Zvýšení kvality života osob se zdravotním postižením v Bosně a Hercegovině

wheelchair-952183__340
Share Button

Dotace na podporu zvýšení kvality života osob se zdravotním postižením v Bosně a Hercegovině.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do  28. 2. 2020 do 15.00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Spolky, nadace, nadační fondy, ústavy a obecně prospěšné společnosti, právnické osoby, které jsou založeny nebo zřízeny k poskytování zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí, a fyzické osoby, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují, a to výhradně na tyto účely, územní samosprávné celky, mezinárodní organizace,dobrovolné svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Baseline study – analýza současného stavu vč. transformační strategie, mapování stávajících služeb pro osoby se zdravotním postižením a analýzy transparentně vybraných institucí sociální péče a úrovně a míry zapojování osob se zdravotním postižením na pracovní trh.
 • Podpora dlouhodobě udržitelné zaměstnanosti a sociální inkluze osob se zdravotním postižením prostřednictvím vývoje a zkušebního zavedení inovativních opatření na trhu práce a zvýšené spolupráce mezi vládními aktéry, nevládními organizacemi a podniky v alespoň 10 transparentně vybraných municipalitách.
 • Budování kapacit sociálních úřadů, poskytovatelů soc. péče a dalších relevantních aktérů na místní i státní úrovni tak, aby mohli lépe implementovat legislativu týkající se zdravotně postižených, více se zabývat jejich problémy, a tím přispět k řešení situace.Podpora zvýšení kapacit a spolupráce státních i nestátních institucí poskytujících podporu a služby zdravotně postižené mládeži ve vzdělávání a v zaměstnanosti.
 • Podpora vytvoření koordinačního mechanismu mezi jednotlivými úřady a trénink terénních sociálních pracovníků a psychosociálních asistentů.
 • Zapojení zástupců municipalit (nejlépe z obou bosenských entit) a jejich obeznámení s právy a potřebami osob se zdravotním postižením.
 • Spolupráce s klíčovými vnitrostátními stakeholdery ve snaze zvýšit povědomí o nutnosti zavádění mezinárodních norem zaměřených na osoby se zdravotním postižením.
 • Zvýšení kvalifikace a znalostí zdravotnického personálu poskytujícího zdravotní péči osobám se zdravotním postižením.
 • Zvýšení kvalifikace a znalostí personálu státních institucí, které poskytují pomoc osobám se zdravotním postižením sehnat zaměstnání či zahájit drobné podnikání.
 • Zvýšení kvalifikace a dovedností osob se zdravotním postižením, a to zejména v oblasti finančního zabezpečení a zapojení se na trh práce, zvýšení informovanosti o dostupných službách pro osoby se zdravotním postižením.
 • Zvýšení vzdělanosti stávajících i budoucích poskytovatelů sociálních služeb a dalších zaměstnanců center zaměřených na podporu osob se zdravotním postižením.
 • Kulaté stoly pro zástupce relevantních ministerstev a municipalit a aktérů zvyšujících povědomí o osobách se zdravotním postižením, zaměřující se např. na následující témata: implementace existující legislativy vůči osobám se zdravotním postižením, její harmonizace na entitní, kantonální a státní úrovni, pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním postižením, volnočasové a seberealizační aktivity pro osoby se zdravotním postižením aj.
 • Studijní návštěvy vybraných českých center sociálních služeb a péče pro zástupce vybraných místních center zaměřených na osoby se zdravotním postižením.
 • Zpřístupňování veřejných budov osobám se zdravotním postižením (bezbariérový vstup, Braillovo písmo ve výtahu a jiné nástroje asistenční technologie).

Forma a výše podpory:

 • Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci této dotační výzvy na období let 2020-2022, činí max. 26 000 000 Kč.
 • Dotace může být poskytnuta jednomu, nebo dvěma žadatelům.
 • V rámci této výzvy mohou být podpořeny maximálně dva projekty. Na jednotlivé roky je maximální výše dotace na jeden projekt stanovena následovně:
  • 2020: 4 000 000 Kč.
  • 2021: 6 000 000 Kč.
  • 2022: 3 000 000 Kč.
 • Pro tuto konkrétní dotační výzvu poskytne ČRA dotaci do maximální výše 95 % nákladů projektu (ČRA požaduje 5 % spolufinancování ze strany příjemce dotace z celkových nákladů projektu).

Specifika a omezení:

 • Dotace se poskytuje výlučně na základě předložené žádosti o dotaci, jejíž přílohou musí být strukturovaný projektový dokument, a po provedení hodnocení jednotlivých žádostí o dotaci.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>