Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

ČRA – Zvýšení odolnosti a zemědělské produkce ve vybraných oblastech Jižní provincie, Zambie

market-1888285__340
Share Button

Záměrem tohoto dotačního titulu je zajistit diverzifikaci zemědělské produkce a rozvoj agrárního venkova prostřednictvím posílení odolnosti malých farmářů a zranitelných komunit s cílem zmírnit dopady sucha ve vybraných oblastech Jižní provincie, Zambie.

Příjem žádostí:

Příjemci podpory:

 • Spolky, nadace, nadační fondy, ústavy a obecně prospěšné společnosti. Právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí. Fyzické osoby, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují, územní samosprávné celky na jinou než podnikatelskou činnost, mezinárodní organizace,  dobrovolné svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Zavést systémy udržitelné výroby potravin a odolné zemědělské postupy, které zvýší produktivitu a výrobu a pomohou zachovat ekosystémy posilující schopnosti půdy přizpůsobit se klimatické změně.
 • V rámci projektu mohou být řešena následující témata a přístupy:
  • Lepší dostupnost zemědělských vstupů.
  • Očkování a prevence onemocnění skotu.
  • Produkční vodní plochy (podpora akvakultury zaměřená na drobné chovatele ryb).
  • Podpora produkce drůbeže a drobného skotu.
  • Diverzifikace rostlinné produkce s ohledem na zvýšení nutriční hodnoty.
  • Budování kapacit malých farmářů v posklizňové úpravě produkce.
  • Navázání vazeb s vědeckými institucemi za účelem rozvoje výzkumu v oblasti budování odolnosti vůči klimatické změně.
  • Využití dat o počasí a klimatu za účelem snížení rizik spojených se změnou klimatu.
  • Community-Based Disaster Risk Management a Participatory Rural Assessment.
  • V rámci projektového dokumentu je vítána forma zpracování rozvojového problému dle Teorie změny.

Forma a výše podpory:

 • Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci této dotační výzvy na období let 2020–2023, činí max. 20 000 000 Kč.
 • Dotaci obdrží jeden žadatel.
 • Pro tuto konkrétní dotační výzvu poskytne ČRA dotaci do maximální výše 95 % nákladů projektu (ČRA požaduje 5% spolufinancování ze strany příjemce dotace z celkových nákladů projektu).
 • Na jednotlivé roky je maximální výše dotace na jeden projekt stanovena následovně:
  • 2020: 5 000 000 Kč.
  • 2021: 6 000 000 Kč.
  • 2022: 6 000 000 Kč.
  • 2023: 3 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Dotace se poskytuje výlučně na základě předložené žádosti o dotaci, jejíž přílohou musí být strukturovaný projektový dokument, a po provedení hodnocení jednotlivých žádostí o dotaci, jak je popsáno níže.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>