Přeskočit na obsah

ČRA — „Zvyšování kapacit osob se zdravotním postižením pro práci v oblasti kybernetické bezpečnosti v Bosně a Hercegovině“

Cílem této výzvy je zapojit a vyškolit osoby se zdravotním postižením, které mají zájem o odvětví kybernetické bezpečnosti, a vybavit je potřebnými dovednostmi a certifikáty, aby se mohli ucházet o pracovní příležitosti ve veřejném i soukromém sektoru v Bosně a Hercegovině.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 20. 5. 2024.

Příjemci podpory:

 • Spolky.
 • Obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy.
 • Právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí.
 • Účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností.
 • Územní samosprávné celky na jinou než podnikatelskou činnost.
 • Mezinárodní organizace.
 • Dobrovolné svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Záměrem této výzvy je přispět k řešení kritického nedostatku odborníků v oblasti kybernetické bezpečnosti v Bosně a Hercegovině a zároveň podpořit inkluzivní a rovné příležitosti a sociální začlenění osob se zdravotním postižením. Zaměřením na posílení postavení osob se zdravotním postižením, které mají zájem o kybernetickou bezpečnost, se projekt snaží vytvořit cesty pro jejich smysluplné zapojení na trhu práce. Prostřednictvím strategické spolupráce a cílených intervencí chce poskytovatel dotace podpořit rozmanitější, odolnější a inkluzivnější odvětví kybernetické bezpečnosti v BA.
 • Očekávané výsledky projektu:
  • Zvýšení udržitelné zaměstnatelnosti osob se zdravotním postižením a posílení pracovní síly v odvětví kybernetické bezpečnosti.
  • Zlepšení dovedností a znalostí osob se zdravotním postižením v oblasti kybernetické bezpečnosti – účastníci, kteří absolvují vzdělávací program a školení v oblasti kybernetické bezpečnosti, prokáží lepší dovednosti a znalosti, což jim poskytne konkurenční výhodu při vstupu na trh práce a připraví je na úspěšnou kariéru v této oblasti.
  • Zvýšení povědomí zaměstnavatelů ve veřejném i soukromém sektoru o schopnostech a přínosu osob se zdravotním postižením v oblasti kybernetické bezpečnosti.
  • Podpora sociálního začleňování a rozmanitosti v oboru kybernetické bezpečnosti a vytváření inkluzivnějšího a spravedlivějšího pracovního prostředí pro osoby se zdravotním postižením.
  • Podpora v prosazování politických reforem a systémových změn, které podporují začlenění osob se zdravotním postižením, vytváření rovného přístupu ke vzdělání a zaměstnání v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Forma a výše podpory:

 • Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci této dotační výzvy na období let 2024–2026, činí 6 000 000 Kč. Výše požadované dotace v žádosti o dotaci nesmí tuto částku překročit.
 • Na jednotlivé roky je výše dotace na jeden projekt stanovena následovně, přičemž žadatel o dotaci nesmí ve své žádosti o dotaci tyto částky překročit:
  • 2024: 2 000 000 Kč.
  • 2025: 2 000 000 Kč.
  • 2026: 2 000 000 Kč.
 • Pro tuto konkrétní dotační výzvu poskytne poskytovatel dotaci do maximální výše 95 % z celkových nákladů projektu za celou dobu realizace.

Specifika a omezení:

 • V rámci této konkrétní výzvy je možné předkládat pouze žádosti o dotaci v režimu víceleté realizace. Realizace projektu musí být zahájena v roce 2024 a ukončena v rámci víceletého implementačního období nejpozději do 31. 12. 2026.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru