Přeskočit na obsah

CzechInvest — Technologická Inkubace startupů

Dotace na podporu vzniku a rozvoje inovativních technologických startupů, vývoj a zavádění nových inovativních produktů do praxe včetně napomáhání transferu inovativních technologií z VaV organizací do soukromé sféry.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 22. 11. 2023, 12:00 hodin do 18. 12. 2023, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Obchodní korporace podle zákona 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, založené za účelem podnikání, které jsou začínajícími malými a středními podniky (dle Přílohy I nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem) s návazností na jeden ze 4 klíčových Sektorů (viz. dokumenty „Popis Sektoru TI“) se sídlem v České republice. 

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem Výzvy je podpora a rozvoj inovativních technologických startupů, vývoj a zavádění nových inovativních produktů a služeb, a to formou Inkubace podniku, tedy poskytováním rozvojových služeb přímo Agenturou (nepřímá podpora) a dotací na nákup externích služeb (přímá podpora) na základě Inkubačního plánu posuzovaného Hodnotící komisí programu TI. Rozvojem inovativních technologických startupů je pak míněna zejména podpora firem, u kterých lze předpokládat přínos nejen přímé podpory, ale rovněž i služeb obsažených v tzv. Inkubačním balíčku (nepřímá podpora).
 • V rámci této Výzvy jsou podporovány zejména následující aktivity (indikativní výčet):
  • rozvoj expertních dovedností a znalostí týmu startupu;
  • rozvoj startupu a jeho produktu nebo služby (vývoj, testování, měření atp.);
  • služby spojené s Inkubací startupu;
  • další aktivity dle business plánu a Inkubačního plánu.

Forma a výše podpory:

 • Podpora je poskytována jako kombinace přímé a nepřímé podpory.
  • Přímá podpora do výše 1,1 mil. Kč, resp. 4,5 mil. Kč pro Inkubaci PLUS je poskytována v postupných platbách podle principu popsaného v kapitole 17, a to na nákup služeb spadajících pod způsobilé výdaje.
  • Nepřímá podpora ve výši 0,5 mil. Kč je poskytována formou odborného poradenství, práce Inkubačního týmu, workshopů a podpory networkingu. Nepřímá podpora je stanovena jako paušální částka 500 000 Kč, bez ohledu na výši přímé podpory.

Specifika a omezení:

 • Žadatel je povinen mít po celou dobu realizace Projektu sídlo na území České republiky.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru