Přeskočit na obsah

Dotace hl. m. Prahy v oblasti památkové péče — Program pro vlastníky památkově významných objektů

Dotace na stavební a restaurátorské práce neinvestiční povahy, související přímo se zachováním či obnovou památkové hodnoty a podstaty hmotných objektů mohou získat vlastníci památkově významných objektů. 

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 15. 7. 2022 do 31. 10. 2022 včetně.

Příjemci podpory:

 •  Vlastníci památkově významných objektů.

Typy podporovaných projektů:

 • Objektem jsou:
  • a) nemovité věci — kulturní památky na území hl. m. Prahy (§ 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů),
  • b) nemovité věci v památkových rezervacích v hl. m. Praze,
  • c) nemovité věci v památkových zónách v hlavním městě Praze,
  • d) movité věci — kulturní památka na veřejně přístupném místě na území hlavního města Prahy (§ 2 zákona o státní památkové péči).
 • Dotaci lze poskytnout na stavební a restaurátorské práce na Objektu, zejména na opravu a obnovu nemovitých věcí — fasád (statika, odvlhčení, omítky, odstranění graffiti a antigraffitové nátěry, obklady, balkony, zábradlí, dlažby, svody, žlaby, další klempířské prvky, žerdě, pavlače, okna, parapety, žaluzie, balkonové dveře, dveřnice, vstupní dveře, vrata, výkladce včetně souvisejících prvků, sochy, plastiky, malby, sgrafita, domovní znamení, vitráže, leptaná a pískovaná skla, apod.), na opravu a obnovu střechy a krovů (krov včetně souvisejících prací, krytina, komíny, komínové lávky, svody a oplechování prvků střechy, historické vikýře, apod.), na opravu a obnovu veřejného interiéru (schody, schodnice, dlažba, mozaiky, obklady stěn, zábradlí, mříže, dřevěné stěny včetně zasklení, omítky, malby na stěnách, fresky, kostelní mobiliář, a jiné historicky cenné prvky), na opravu a obnovu vnitrobloku, dvoru a dvorků (odvlhčení, odvodnění, dlažba dvora, pavlače) a na jiné práce, související s obnovou a opravou památkově významných objektů (restaurování malovaných stropů, vstupní brány, ohradní zdi, náhrobky, a jiné restaurátorské práce), a na obnovu movitých kulturních památek — restaurování varhan, oprava a restaurování oltářů, obrazů, soch a sousoší, plastik apod.

Forma a výše podpory:

 • Dotace se poskytuje maximálně do výše 65 % celkových způsobilých (uznatelných) nákladů.
 • Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na financování Programu bude stanoven v rámci rozpočtu HMP na rok 2023. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na financování Programu je 43,4 miliónů Kč.

Specifika a omezení:

 • Dotace u Projektu, který zakládá veřejnou podporu, bude poskytována výhradně v režimu de minimis s tím, že celková výše poskytnuté podpory de minimis u Žadatele nesmí za tři po sobě jdoucí jednoletá účetní období překročit částku 200 000 EUR.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru