Přeskočit na obsah

Dotace města Hradec Králové na zachování a obnovu památkového fondu

Cílem programu je podpora veřejně prospěšných projektů v oblasti restaurování, oprav, obnov a rekonstrukcí investičního i neinvestičního charakteru, které vedou k obnově a zachování památkového fondu na území města, a podpora veřejně prospěšných projektů v oblasti poznávání, dokumentace a prezentace památkového fondu na území města Hradec Králové a historie města Hradec Králové.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podání žádostí je stanovena do 12. 07. 2024.

Příjemci podpory:

 • Oprávněnými žadateli v závislosti na typu projektu  mohou být: 
  • A fyzické a právnické osoby mimo osob uvedených v skupině,
  • B zapsané spolky, školské právnické osoby, registrované církevní právnické osoby, nadace, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy, muzea, galerie, obecně prospěšné instituce, které nejsou založeny za účelem podnikání.

Typy podporovaných projektů:

 • Dotační program na obnovu a zachování památkového fondu obsahuje následující podprogramy, které určují účel, na který mohou být dotace poskytnuta: 
  • 1. Obnova a restaurování nemovitostí. 
   • Výměna výplní otvorů.
   • Obnova a výměna střešní krytiny.
   • Obnova fasády.
   • Restaurování součástí architektury staveb a nemovitých věcí.
   • Obnova interiéru a obnova částí nemovitých kulturních památek.
   • Obnova drobné a zahradní architektury.
   • Program regenerace MPR a MPZ – MK ČR.
  • 2. Restaurování movitých věcí.
  • 3. Publikační, vzdělávací, osvětová činnost a SHP. 
   • Publikační činnost.
   • Vzdělávací a osvětová činnost.
   • Stavebněhistorický průzkum včetně inventarizace prvků, stratigrafický průzkum, restaurátorský průzkum, dendrochronologický průzkum.

Forma a výše podpory:

 • Dotace může mít investiční i neinvestiční charakter.
 • Maximální výše podpory v jednotlivém případě je omezena  kritérii, která musí přiznaná podpora splňovat současně.

Specifika a omezení:

 • Za uznatelné náklady se považují náklady vzniklé od 1. ledna roku předcházejícího vyhlášení programu do 31. prosince roku následujícího vyhlášení programu. Smlouvu musí žadatel uzavřít do 31. prosince roku vyhlášení programu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru