Přeskočit na obsah

Dotace na individuální účel — jednorázové akce

Kromě dotačních programů je možné žádat o poskytnutí dotace i na jiný účel, který si žadatel stanoví sám v žádosti o dotaci. Podporu je možné poskytnout zpravidla jen v tom případě, že na účel, na který je dotace požadována, není možné žádat v řádném dotačním programu Královéhradeckého kraje.

Příjem žádostí:

  • Žádost je možné podávat do 30. 11. 2019, 14:00:00.

Příjemci podpory:

  • Právnické a fyzické osoby.

Typy podporovaných aktivit:

  • Podporu je možné poskytnout na veřejně prospěšné projekty (+ akce, činnost žadatele) s mimořádným přínosem pro kraj, nebo z důvodů hodných zvláštního zřetele i na obvyklé výdaje, vzniklé však při řešení mimořádných situací žadatele.

Forma a výše podpory:

  • Individuální dotace může být poskytnuta až do výše 100 % celkových výdajů vynaložených na realizaci projektu. Mezi uznatelné výdaje obecně nelze zahrnout např.: úhradu DPH, o jejíž vrácení si příjemce dotace může zpětně zažádat, úroky, leasing, odpisy, penále apod. Nedoporučuje se rovněž žádat na výdaje spojené s přípravou žádosti o dotaci a s administrací projektu. U ostatních výdajů mohou orgány, které žádost schvalují, určit rozsah a výši uznatelných výdajů projektu.
  • O schválení dotace rozhoduje (dle požadované výše) v souladu se zákonem o krajích buď Rada Královéhradeckého kraje, nebo Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje. U investic a částek nad 200 000 Kč rozhodnutí předchází vyjádření věcně příslušného odboru krajského úřadu, doporučení výboru a gestora z řad členů rady.

Specifika a omezení:

  • Žádost o dotaci se podává výhradně prostřednictvím dotačního portálu kraje (http://dotace.krkralovehradecky.cz).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru