Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Dotace na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova

shutterstock_154144862.jpg
Share Button

Dotace se poskytuje za účelem motivace vlastníků památkově významných staveb na území města Přerova k zachování a obnově těchto staveb a tím k přispění ke zlepšení vzhledu města.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 31. ledna 2022 do 11. února 2022.

Příjemci podpory:

 • O dotaci může žádat právnická nebo fyzická osoba, která je vlastníkem stavby, na jejíž obnovu je dotace požadována, nebo je oprávněna obnovu provést.

Typy podporovaných projektů:

 • Dotace může být poskytnuta pro účel obnovy exteriéru:
  • a) staveb v městské památkové zóně Přerov vymezené vyhláškou Ministerstva kultury ČR č.476/1992 Sb., o prohlášení historických jader vybraných měst za památkové zóny,
  • b) staveb v ochranném pásmu městské památkové zóny Přerov vymezeném rozhodnutím Okresního úřadu Přerov, referátu kultury č. 4/95 z 21.1.1995,
  • c) staveb v ochranném pásmu kulturní památky „městský park Michalov v Přerově“, které bylo vyhlášeno rozhodnutím OkÚ Přerov, referátu kultury pod č. RK 28/93 dne 29.3.1993,
  • d) nemovitých kulturních památek (NKP) na území města Přerova, zapsaných v Ústředním seznamu NKP ČR, e) ostatních historicky cenných staveb na území města Přerova.
 • Obnovou exteriéru se pro účely Programu rozumí oprava nebo obnova vnější fasády, výplní otvorů, střešního pláště, klempířských prvků a uměleckých prvků, a to na uličním průčelí stavby nebo na jinak z veřejně přístupných míst pohledově exponovaných plochách. Základní podmínkou pro poskytnutí dotace je soulad prací na obnově exteriéru stavby s požadavky státní památkové péče.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města pro účely Programu činí 250 000 Kč.
 • Maximální výše dotace v jednotlivém případě činí 80 000 Kč, nejvýše však 50 % celkových nákladů vynaložených žadatelem.

Specifika a omezení:

 • Jednotlivé žádosti jsou projednávány a posuzovány administrátorem a příslušnými orgány města. Projednávány a posuzovány jsou pouze úplné žádosti (tj. řádně vyplněné žádosti se všemi řádně vyplněnými povinnými přílohami).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>