Přeskočit na obsah

Dotace na podporu sociální oblasti v městě České Budějovice

Dotace na podporu sociální oblasti ve městě České Budějovice vychází z potřeby zachování či rozvoje časové a místní dostupnosti sociálních a doprovodných služeb pro občany města.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 24. února do 25. března 2020.

Příjemci podpory:

 • Nepodnikatelské subjekty tj. nestátní neziskové organizace (spolky, obecně prospěšné společnosti, sociální družstva, zapsané ústavy, církevní právnické osoby, nadace a nadační fondy), školy a školská zařízení, organizace zřizované nebo zakládané městem, zájmová sdružení právnických osob, fyzické osoby nepodnikající.
 • Podnikatelské subjekty, které jsou vymezené v § 1 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech.
 • Podnikatelé — osoby vymezené v § 420 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Typy podporovaných projektů:

 • Opatření č. 1: 
  • Podpůrné programy zaměřené na pomoc a péči o seniory, osoby se zdravotním znevýhodněním, osoby v sociální krizi, rodiny s dětmi, děti a mládež.
  • Vytvoření nabídky volnočasových aktivit jako prevence sociálního vyloučení z důvodů věku nebo zdravotního či sociálního znevýhodnění.
  • Jednorázové a krátkodobé aktivity zaměřené na cílové skupiny poskytovatele.
  • Jednorázové a krátkodobé aktivity zaměřené na poskytovatele samotné s cílem zkvalitnit poskytované služby.
  • Vytvoření nabídky a realizace volnočasových aktivit pro rodiny s dětmi jako prevence sociálního vyloučení z důvodů mateřské či rodičovské dovolené.
  • Realizace prorodinných aktivit.
  • Vytvoření nabídky a realizace vzdělávání v oblasti rodičovských kompetencí, péče o dítě apod.
  • Realizace asistovaných styků a asistovaných předávání.
  • Naplňování pověření k výkonu SPOD (úkony nespadající pod SAS pro rodiny s dětmi či jinou sociální službu).
  • Edukace rodičů, zvyšování rodičovských kompetencí.
  • Aktivity v rámci tzv. „Cochemské praxe“.
  • Dobrovolnictví zaměřené na uživatele sociálních služeb a služeb navazujících a doplňujících.
  • Dobrovolnictví zaměřené na organizace poskytující sociální služby a služby návazné.
  • Propagace dobrovolnictví.
  • Nábor nových dobrovolníků (např. náborové akce).
 • Opatření č. 2: 
  • Poskytování jednotlivých sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb.
  • Jednorázové a krátkodobé aktivity zaměřené na cílové skupiny poskytovatele.
  • Jednorázové a krátkodobé aktivity zaměřené na poskytovatele samotné s cílem zkvalitnit poskytované služby.
 • Opatření č. 3: 
  • Pilotní a inovativní projekty zaměřené na cílové skupiny, podpora naplnění jejich potřeb včetně vyhodnocení dopadu.
  • Vzájemná spolupráce mezi poskytovateli sociálních služeb a se subjekty působícími v sociální oblasti, případně se subjekty z navazujících oblastí (např. přesah do oblasti školství, kultury, sportu).
  • Podpora a rozvoj nových metod sociální práce, jejich pilotní ověření v praxi.
  • Podpora sociálního podnikání, sociální ekonomiky, zaměstnávání osob se zdravotním či sociálním znevýhodněním.
  • Sociální inovace.
  • Zavádění a pilotní ověřování systémových opatření, tvorba metodických materiálů.
  • Vznik nových inovativních služeb mimo zákon 108/2006 Sb.
 • Opatření č. 4: 
  • Poskytování adiktologických služeb v souladu se sociálními službami dle zákona č. 108/2006 Sb.
  • Jednorázové a krátkodobé aktivity zaměřené na cílové skupiny poskytovatele.
  • Jednorázové a krátkodobé aktivity zaměřené na poskytovatele samotné s cílem zkvalitnit poskytované služby.

Forma a výše podpory:

 • Celková finanční alokace činí 9 000 000 Kč.
 • Nepodnikatelský subjekt musí spolufinancovat minimálně 0 — 10 % z uznatelných nákladů projektu, podnikatelský subjekt pak musí spolufinancovat alespoň 40 % z uznatelných nákladů projektu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru