Přeskočit na obsah

Město Brno — Dotace na projekty v oblasti podpory rodinné politiky

Účelem programu je podpora fungování rodiny a realizace rodinné politiky města Brna. Jedná se o široký soubor opatření, která napomáhají zvyšování kvality života rodin ve všech jejich životních fázích.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. října 2023 do 31. října 2023.

Příjemci podpory:

 • O poskytnutí dotace mohou žádat právnické i fyzické osoby poskytující své služby pro občany města Brna.

Typy podporovaných aktivit:

 • Účelem programu je podpora fungování rodiny a realizace rodinné politiky města Brna. Jedná se o široký soubor opatření, která napomáhají zvyšování kvality života rodin ve všech jejich životních fázích. Jedná se především o služby preventivního a podpůrného charakteru v oblastech: 
  • Služby pro rodiny – podpora navazování partnerských vztahů, posilování a usnadňování partnerského soužití, založení rodiny, podpora rodiny s dětmi (všech věkových kategorií), slučitelnosti rodiny a zaměstnání (sem patří také podpora příměstských táborů pro děti, které budou splňovat standardy kvality poskytovaných služeb doporučené Poradním sborem Rady města Brna pro rodinu, které byly schválené na setkání dne 17. 6. 2022), podpora zdravého životního stylu rodin, aktivity na podporu odpovědnosti a schopnosti se rozhodovat u mladé generace, posílení vícegeneračních vztahů (např. společné aktivity vedoucí k předávání zkušeností a dovedností, podpora aktivit pro společné trávení času aj.), podpora osob spadajících do tzv. sendvičové generace (osoba, která pečuje současně o své nezletilé děti a svoje potřebné rodiče).
  • Podpora aktivního života seniorů – podpora aktivit v oblasti zdraví, ekonomické aktivity, zájmové, sportovní a dobrovolnické činnosti, podpora účasti na veřejném a politickém životě města, podpora vzdělávání u seniorů (univerzity třetího věku), podpora vzdělávání zdravotnického personálu v oblasti přístupu k seniorům.
  • Podpora osvětově-vzdělávací činnosti – podpora utváření prorodinného klimatu ve společnosti (zejména aktivity v rámci kampaní Národní týden manželství, Týden pro rodinu, Brněnské dny pro seniory), podpora vzdělávacích akcí o rodině a rodinné politice, podpora preventivních programů zaměřených na bezpečnost seniorů, prezenční nebo on-line kurzy prevence kriminality a bezpečnosti, finanční gramotnosti, kurzů péče o nesoběstačné seniory, podpora zvyšování informovanosti seniorů (zvyšování informovanosti seniorů o aktivitách, službách a akcích na podporu přípravy života ve stáří, činnosti organizací, poradenství), podpora age managementu, podpora osvětově-vzdělávacích programů zaměřených na podporu duševního zdraví.
  • Podpora dobrovolnictví.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu 4 358 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na 1 projekt je stanovena v částce 200 000 Kč.
 • Minimální výše dotace na 1 projekt je stanovena v částce 10 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • V jednom dotačním období je možno podat: 
  • maximálně 3 žádosti do tohoto dotačního programu, z toho: jeden projekt na provoz organizace a dva projekty na aktivity, které v rámci své činnosti žadatel o dotaci realizuje. Provozem organizace se rozumí zajištění fungování organizace v oblasti spadající do rodinné politiky a s tím spojené provozní a mzdové náklady, aktivitou se rozumí činnost, kterou organizace vykonává v rámci svého poslání či účelu, pro který byla zřízena, která je předmětem žádosti o dotaci, a s tím spojené provozní a mzdové náklady.
  • současně nejvýše 4 žádosti celkem v rámci všech dotačních programů v oblasti zdraví vyhlášených Odborem zdraví.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru