Přeskočit na obsah

Dotace na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek v Kraji Vysočina

Dotace na pomoc vlastníkům při péči o tyto kulturní památky, jejich zpřístupňování a vhodné využívání. Finanční prostředky přispívají k zamezení zanikání kulturních památek způsobené neadekvátní péčí, jejich necitlivým využíváním a nezájmem vlastníků o jejich obnovu.

Příjem žádostí:

 • Žádosti včetně všech povinných příloh se přijímají v termínu od 17. 01. 2022 do 15. 02. 2022.

Příjemci podpory:

 • Příjemci dotace mohou být vlastníci kulturních památek.

Typy podporovaných projektů:

 • Podprogram A – Obnova památek
  • obnova kulturních památek včetně jejich součástí, tj. údržba, restaurování, rekonstrukce a opravy prováděné v souladu se závazným stanoviskem příslušného orgánu památkové péče; obnova bude spolufinancována příspěvkem obce, na jejímž katastrálním území se památka nachází, ve výši min. 10 % celkových nákladů projektu. V případě, že v průběhu realizace projektu je nezbytné provést záchranný archeologický výzkum, je možné do celkových nákladů projektu zahrnout i náklady na jeho provedení ve výši max. 40 % celkových nákladů na obnovu kulturní památky (týká se právnických osob a fyzických osob, při jejichž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu).
 • Podprogram B – Předprojektová dokumentace
  • zpracování průzkumů umělecko-historických hodnot a identifikaci poškození a závad konstrukcí kulturních památek. Jedná se zejména o statické posudky, restaurátorské průzkumy stavebně historické průzkumy (zpracované dle „Metodiky stavebně historického průzkumu“ vydaného Národním památkovým ústavem v roce 2015), stratigrafické, mykologické, dendrochronologické průzkumy jednotlivých konstrukcí a objektů, archeologické výzkumy a další.
  • Pro účely programu se kulturní památkou rozumí movité i nemovité věci, popř. jejich soubory prohlášené podle § 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, za kulturní památky nebo zapsané do státních seznamů kulturních památek podle dřívějších předpisů ve smyslu § 42 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Forma a výše podpory:

 • Podprogram A
  • Minimální výše dotace požadované v Žádosti o poskytnutí dotace na jeden projekt je 10 000 Kč,
  • maximální výše dotace požadované na jeden projekt je 350 000 Kč.
 • Podprogram B

  • Minimální výše dotace požadované v Žádosti o poskytnutí dotace na jeden projekt je 10 000 Kč,
  • maximální výše dotace požadované na jeden projekt je 40 000 Kč.
 • Podprogram A

  • obce 50 % celkových nákladů projektu,
  • ostatní vlastníci 60 % celkových nákladů projektu (50 % vlastník + 10 % spoluúčast obce, na jejímž katastrálním území se kulturní památka nachází). Bez finanční spoluúčasti obce není možné dotaci poskytnout.
 • Podprogram B
  • 40 % celkových nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Povinná spoluúčast se nevyžaduje u obcí, pokud jsou sami žadatelé.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru