Přeskočit na obsah

Dotace obcím na území Olomouckého kraje na řešení mimořádných událostí v oblasti vodohospodářské infrastruktury

Dotace na podporu potřeb občanů kraje při mimořádných, neočekávaných událostech na vodohospodářské infrastruktuře vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu a při mimořádných, neočekávaných událostech na vodohospodářské infrastruktuře a vodních dílech při povodňových situacích.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 2. 5. 2024 do 16. 5. 2024 do 12:00 hodin, není-li dále stanoveno jinak. 

Příjemci podpory:

  • Právnická osoba, kterou je obec v územním obvodu Olomouckého kraje o velikosti do 2 000 trvale bydlících obyvatel nebo i větší, pokud se akce realizuje v místní části o velikosti do 2 000 trvale bydlících obyvatel a celkový počet trvale bydlících obyvatel obce je menší než 3 000.
  • Počet obyvatel obce se určuje podle statistiky počtu obyvatel Ministerstva vnitra ke dni 1. 1. 2023.

Typy podporovaných aktivit:

  • Podpora realizace opatření k odstranění havárií a mimořádných situací vzniklých při provozu vodovodů a kanalizací sloužících pro veřejnou potřebu včetně všech souvisejících objektů v majetku obcí, v jejichž důsledku dojde nebo může dojít k nedostatečnému či úplnému znemožnění zásobování obyvatelstva kvalitní pitnou vodou odpovídající platné legislativě nebo k nedostatečnému odvádění odpadních vod včetně odstraňování znečištění a hrozí zhoršení kvality povrchových či podzemních vod, podpora realizace opatření k odstranění havárií na vodních dílech v majetku nebo provozování obcí vzniklých při mimořádných situacích v souvislosti s povodňovými stavy, realizace preventivních opatření sloužících k předcházení povodňovým situacím, odstraňování následků povodňových situací vzniklých za povodně na vodním toku, bleskové nebo zvláštní povodně na vodním díle, či jiného mimořádného stavu ohrožujícího životy, zdraví a majetek obce nebo jeho obyvatel.

Forma a výše podpory:

  • Na dotační program je předpokládaná výše celkové částky 5 000 000 Kč.
  • Maximální výše dotace na jednu akci/projekt činí 500 000 Kč.
  • Minimální výše dotace na jednu akci/projekt činí 100 000 Kč.
  • Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních a jiných zdrojů, činí minimálně 50 % celkových skutečně vynaložených uznatelných výdajů akce/projektu.

Specifika a omezení:

  • Žadatel může v rámci vyhlášeného dotačního programu podat více žádostí na různé akce. Na tutéž akci v rámci vyhlášeného dotačního programu však žadatel může podat pouze jednu žádost o poskytnutí dotace v daném kalendářním roce.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru