Přeskočit na obsah

Dotace obcím na zpracování územních plánů v Jihomoravském kraji

Územní plánování je multikriteriální činnost, jejímž cílem je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, který spočívá ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.

Příjem žádostí:

 • Žádosti jsou přijímány od 12. 02. 2024, 8:00 hod. do 01. 03. 2024 do 14:00 hod.

Příjemci podpory:

 •  Obec, město, městys, statutární město.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpořit zpracování nových ÚP včetně upravení ÚP obcí nebo ÚP sídelních útvarů podle § 188 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
 • Podpořit zpracování změn ÚP, ÚP obcí a ÚP sídelních útvarů  řešících nadmístní problematiku.
 • Podpořit naplnění „Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2022+“.
 • Podpořit plnění cílů a úkolů územního plánování vyplývajících pro obce ze stavebního zákona, zejména: 
  • a) vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území obce,
  • b) koordinovat veřejné i soukromé záměry změn v území a konkretizovat ochranu veřejných zájmů, vyplývajících ze zvláštních právních předpisů,
  • c) chránit a rozvíjet přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území a chránit krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel.
 • Podpořit zveřejnění ÚP způsobem umožňujícím dálkový přístup dle § 165 stavebního zákona.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace programu je stanovena na 7 mil. Kč.
 • Maximální výše dotace na jeden projekt, přičemž projektem se rozumí ÚP/změna ÚP: 200 000 Kč. 
 • Minimální podíl spoluúčasti žadatele činí 50 % z celkově vynaložených výdajů na projekt.

Specifika a omezení:

 • Dotační program se vztahuje na administrativní území Jihomoravského kraje.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru