Přeskočit na obsah

Dotační program Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji — 4. výzva

Cílem programu je prostřednictvím náhrady stávajících nevyhovujících zdrojů tepla (kotlů) na pevná paliva v rodinných domech za nové nízkoemisní zdroje snížit emise znečišťujících látek z lokálního vytápění domácností a tím zlepšit kvalitu ovzduší. 

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 13. 6. 2022 od 10:00 h do 31. 8. 2022.

Příjemci podpory:

 • Fyzické osoby, které jsou vlastníky/spoluvlastníky rodinných domů/bytových jednotek v bytových domech nebo trvale obývaných staveb pro rodinnou rekreaci, kteří zároveň v tomto rodinném domě, bytu nebo trvale obývané stavbě pro rodinnou rekreaci trvale bydlí.
 • Pro domácnost žadatele platí, že průměrný čistý příjem v roce 2020 na jednoho člena domácnosti nesmí být vyšší než 170 900 Kč.

Typy podporovaných projektů:

 • Předmětem podpory přidělované fyzickým osobám bude výměna kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za:

  • tepelné čerpadlo,
  • kotel na biomasu,
  • plynový kondenzační kotel — (úhrada způsobilých výdajů u plynových kondenzačních kotlů je garantována pouze v případě, že výměna již byla realizována, případně byla vystavena závazná objednávka, a to v termínu do 30. 4. 2022).

Forma a výše podpory:

 • Podpora fyzickým osobám je poskytována formou dotace ve výši 95 % ze způsobilých výdajů dílčího projektu, a to s následujícími limity: 
  • Plynový kondenzační kotel, maximálně 100 000 Kč.
  • Kotel na biomasu s ručním přikládáním, maximálně 130 000 Kč.
  • Automatický kotel pouze na biomasu, maximálně 130 000 Kč.
  • Tepelné čerpadlo, maximálně 180 000 Kč.

  Podpora bude u každého dílčího projektu fyzické osoby dále navýšena o 7 500 Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Specifika a omezení:

 • Po ukončení realizace dílčího projektu je příjemce povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného dílčího projektu do 2 let od nabytí účinnosti smlouvy, nejpozději však do 30. 9. 2025.
 • Příjemce dotace je povinen zajistit řádný provoz a údržbu nového zdroje tepla, pořízeného v rámci dílčího projektu, a uchování dokumentace k dílčímu projektu, a to po celou dobu udržitelnosti – tj. po dobu 5 let od ukončení realizace projektu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru