Přeskočit na obsah

Dotační program Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji

Cílem programu je prostřednictvím výměny stávajících nevyhovujících zdrojů tepla (kotlů) na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech (včetně trvale obývaných staveb pro rodinnou rekreaci) a v bytových jednotkách bytových domů za nové nízkoemisní zdroje snížit emise znečišťujících látek z lokálního vytápění domácností a tím zlepšit kvalitu ovzduší. 

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 31. 7. 2023 10:00 hodin do 30. 8. 2024. 

Příjemci podpory:

 • Fyzické osoby, které jsou vlastníky/spoluvlastníky rodinných domů/bytových jednotek v bytových domech nebo trvale obývaných staveb pro rodinnou
 • Vlastník nebo spoluvlastník výše uvedené nemovitosti může být žadatelem pouze v následujících případech: 
  1. Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně,
  2. Žadatel (nebo některý z členů jeho domácnosti) v období od 1. 1. 2022 do doby podání žádosti o dotaci pobíral příspěvek na bydlení (není nutné, aby příspěvek pobíral po celou dobu).
  3. V případě, že žadatel je vlastníkem/spoluvlastníkem trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci, je navíc povinen doložit trvalý pobyt některého z členů domácnosti počínající 24 měsíců nebo více před podáním žádosti o dotaci. Trvalý pobyt lze prokázat zápisem adresy místa realizace v občanském průkazu nebo výpisem z Registru obyvatel.

Typy podporovaných projektů:

 • Předmětem podpory přidělované fyzickým osobám bude výměna kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za: 
  • tepelné čerpadlo,
  • kotel na biomasu.

Forma a výše podpory:

 • Podpora fyzickým osobám je poskytována formou dotace ve výši 95 % ze způsobilých výdajů dílčího projektu, a to s následujícími limity: 
  • Kotel na biomasu s ručním přikládáním, maximálně 130 000 Kč.
  • Automatický kotel pouze na biomasu, maximálně 130 000 Kč.
  • Tepelné čerpadlo, maximálně 180 000 Kč.

  Podpora bude u každého dílčího projektu fyzické osoby dále navýšena o 7 500 Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Specifika a omezení:

 • Příjemce dotace je povinen zajistit řádný provoz a údržbu nového zdroje tepla, pořízeného v rámci dílčího projektu, a uchování dokumentace k dílčímu projektu, a to po celou dobu udržitelnosti – tj. po dobu 5 let od ukončení realizace projektu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru