Přeskočit na obsah

Dotační program MČ Praha 10 na podporu dětí z MČ Praha 10 s těžkým zdravotním postižením a jejich rodin

Finanční podpora rodin, které pečují o dítě z MČ Praha 10 s těžkým zdravotním postižením, spočívající ve finanční kompenzaci části nákladů, vzniklých v souvislosti se skutečností, že dítě s těžkým zdravotním postižením plní školní docházku denní formou.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotaci: 
  • Žádost o dotaci za 1. pololetí školního roku 2022/2023 – tj. za rozhodné období dle bodu VI. / 1a. – je možné podat bezprostředně po uplynutí uvedeného rozhodného období, a to od 1. 2. 2023 do 31. 3. 2023.
  • 2. Žádost o dotaci za 2. pololetí školního roku 2022/2023 – tj. za rozhodné období dle bodu VI. / 1b. – je možné podat bezprostředně po uplynutí uvedeného rozhodného období, a to od 1. 7. 2023 do 30. 9. 2023.

Příjemci podpory:

 • Způsobilým žadatelem o dotaci v rámci dotačního programu je fyzická osoba, která splňuje současně tyto podmínky: 
  • a. k prvnímu dni rozhodného období nedosáhla věku 18 let,
  • b. v rozhodném období měla trvalý pobyt na území MČ Praha 101 a tato skutečnost trvá ke dni podání žádosti o dotaci,
  • c. v rozhodném období – alespoň po jeho část – byla držitelem platného průkazu osoby se zdravotním postižením ZTP/P,
  • d. v rozhodném období plnila školní docházku denní formou a za toto období nemá více než 15 neomluvených hodin.
 • Za nezletilého žadatele podává žádost zákonný zástupce.

Typy podporovaných aktivit:

 • Účelem dotačního programu je a. finanční podpora rodin, které pečují o dítě z MČ Praha 10 s těžkým zdravotním postižením, spočívající ve finanční kompenzaci části nákladů, vzniklých v souvislosti se skutečností, že dítě s těžkým zdravotním postižením plní školní docházku denní formou;
 • Podpora integrace dětí z MČ Praha 10 s těžkým zdravotním postižením do běžného života.

Forma a výše podpory:

 • Částka 1 200 000 Kč představuje předpokládaný celkový objem peněžních prostředků, vyčleněných v rozpočtu MČ Praha 10 na dotační program.
 • 1. Pokud způsobilý žadatel plnil v rozhodném období školní docházku denní formou ve škole, která se specializuje na práci s dětmi se zdravotním postižením, činí výše dotace při splnění všech podmínek dotačního programu 20 000 Kč.
 • 2. Pokud způsobilý žadatel plnil v rozhodném období školní docházku denní formou ve škole, která není zřízena jako škola se specializací na práci s dětmi se zdravotním postižením, činí výše dotace při splnění všech podmínek dotačního programu 25 000 Kč.
 • 3. V případě, že způsobilý žadatel změnil v průběhu jednoho rozhodného období typ školy, tj. po část rozhodného období navštěvoval školu, která se specializuje na práci s dětmi se zdravotním postižením a po část téhož rozhodného období navštěvoval školu, která není zřízena jako škola se specializací na práci s dětmi se zdravotním postižením, činí výše dotace při splnění všech podmínek dotačního programu za toto rozhodné období částku 25 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Žádost o dotaci s přílohami v jednom podepsaném originále lze podat ve stanoveném termínu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně.
 • Žádost se podává na předepsaném formuláři, který je přílohou č. 1 dotačního programu. Formulář je k dispozici na webu MČ Praha 10 www.praha10.cz.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru