Přeskočit na obsah

Dotační program města České Budějovice na podporu ochrany životního prostředí

Dotační program je zaměřen na osvětu a výchovu občanů města, prostřednictvím k vlastní odpovědnosti za stav životního prostředí, v němž žijí, jeho udržování a zvelebování, k citlivému přístupu k přírodě a k živým organismům.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí bude probíhat elektronickou formou od 1. 3. 2022 do 29. 3. 2022.

Příjemci podpory:

 • Nepodnikatelské subjekty, fyzický nepodnikatelský subjekt, osoby neuvedené níže jako podnikatelské subjekty, zejména nestátní neziskové organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní a náboženské společnosti, nadace a nadační fondy), školy a školská zařízení, organizace zřizované nebo zakládané městem, zájmová sdružení právnických osob, obce.
 • Podnikatelské subjekty a podnikatelé, kteří jsou vymezeni  v § 420 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 90/2012  Sb. o obchodních společnostech a družstvech.

Typy podporovaných projektů:

 • Projekty přímo přispívající ke zlepšení životního prostředí města (výsadba a údržba veřejné zeleně, projekty zaměřené na podporu biodiverzity v katastru města, na zadržování dešťové a povrchové vody, na tvorbu a péči o přírodě blízké biotopy apod.).
 • Projekty environmentální výchovy (přednášky a exkurze přispívající k povědomí o ekologii a ochraně životního prostředí pro žáky a studenty i pro širokou veřejnost).
 • Projekty včelařské se zaměřením na zlepšení životního prostředí pro včely a jiné opylovače, a včelařské projekty pro environmentální výchovu.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace je 1 200 000 Kč.
 • Výše poskytnuté dotace: 
  • minimální výše dotace nestanovena,
  • maximální výše dotace 100 000 Kč.
 • Minimální spoluúčast žadatele: 
  • 10 % z uznatelných nákladů projektu u nepodnikatelských subjektů;
  • 40 % z uznatelných nákladů projektu u podnikatelských subjektů.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru