Přeskočit na obsah

Dotační program městské části Praha 11 v oblasti protidrogové politiky

Dotace na podporu služeb protidrogové prevence směřujících k zajištění, zkvalitnění a případně rozšíření nabídky pro občany s trvalým pobytem na MČ Praha 11.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 20. 11. 2023 do 28. 02. 2024.

Příjemci podpory:

 • Fyzické nebo právnické osoby působící v oblasti adiktologie s udělenou platnou certifikací odborné způsobilosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, a pokud je to relevantní, je registrována jako sociální služba podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů nebo zdravotní služba podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.

Typy podporovaných aktivit:

 • Účelem dotačního programu je podpora služeb protidrogové prevence směřujících k zajištění, zkvalitnění a případně rozšíření nabídky pro občany s trvalým pobytem na MČ Praha 11.
 • Adiktologická služba:
  • Specializovaná péče, jejíž jedinou či dominantní cílovou skupinou jsou klienti a pacienti užívající návykové látky, závislí i patologičtí hráči.
 • Důvodem podpory je realizace specifických projektů v oblasti protidrogové politiky, které jsou zaměřeny na dosažení pozitivních změn chování, postojů a změny životního stylu u osob závislých či závislostí ohrožených, na jejich léčbu a resocializaci a na poskytování potřebných služeb jejich blízkým.
 • Dalším důvodem je minimalizace zdravotních, sociálních a jiných rizik spojených se závislostním chováním a ochrana veřejného zdraví a sociální soudržnosti široké populace.

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem finančních prostředků vyčleněných na financování dotačního programu bude stanoven v rámci rozpočtu MČ Praha 11 na rok 2024. Předpokládaný celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu na financování dotačního programu v oblasti protidrogové politiky je 115 000 Kč.
 • Dotace se poskytuje maximálně do výše 70 % rozpočtových nákladů (výdajů) projektu, tzn., žadatel se musí spolupodílet minimální částkou ve výši 30 %.

Specifika a omezení:

 • Dotaci lze čerpat na úhradu nákladů (výdajů) souvisejících s činností vzniklých od 01. 01. 2024 do 31. 12. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru