Přeskočit na obsah

Dotační program městské části Praha 11 v oblasti zdravotnictví

Dotace na poskytování zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování zdravotnickými pracovníky a dále činnosti vykonávané jinými odbornými pracovníky, jsou-li tyto činnosti vykonávány v přímé souvislosti s poskytováním zdravotní péče.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 20. 11. 2023 do 28. 02. 2024.

Příjemci podpory:

 • 1. Právnické osoby podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tj. spolky, nadace či nadační fondy a ústavy.
 • 2. Církve a náboženské společnosti podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů.
 • 3. Obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů.
 • 4. O dotaci mohou žádat další právnické osoby a fyzické osoby, které mají oprávnění k poskytování zdravotních služeb (registraci) podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, nebo sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
 • 5. O dotaci může žádat pouze žadatel, od jehož vzniku nebo založení ke dni podání žádosti uplynul více než jeden rok.
 • 6. U IV. programu sociálně slabý a nemajetný občan mající nezletilé dítě se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním s trvalým pobytem na MČ Praha 11, nebo sociálně slabý a nemajetný občan se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním s trvalým pobytem na MČ Praha 11.

Typy podporovaných aktivit:

 • I. program: Podpora rekondičních a rehabilitačních pobytů: 
  • Poskytované občanům se zdravotním postižením, rodinám s dětmi se zdravotním postižením a seniorům s trvalým pobytem na MČ Praha 11.
 • II. program: Podpora domácí ošetřovatelské péče: 
  • Poskytované občanům s trvalým pobytem na MČ Praha 11.
 • III. program: Podpora paliativní péče: 
  • a) Lůžková paliativní péče, hospic – poskytované občanům s trvalým pobytem na MČ Praha 11.
  • b) Domácí paliativní péče, mobilní hospic — poskytované občanům s trvalým pobytem na MČ Praha 11.
 • IV. program: Podpora fyzických osob: 
  • Mimořádná jednorázová výpomoc sociálně slabým a nemajetným občanům na úhradu zdravotní pomůcky pro osobu se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním z MČ Praha 11.
  • Zdravotní pomůcka nesmí být hrazena z jiných veřejných zdrojů (zdravotní pojišťovna, dávky pro osoby se zdravotním postižením).

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem finančních prostředků vyčleněných na financování dotačního programu bude stanoven v rámci rozpočtu MČ Praha 11 na rok 2024 pro oblast Zdravotnictví. Předpokládaný celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu na financování dotačního programu v oblasti zdravotnictví je 165 000 Kč.
 • Dotace se poskytuje maximálně do výše 70 % rozpočtových nákladů (výdajů) projektu, tzn., žadatel se musí spolupodílet minimální částkou ve výši 30 %.

Specifika a omezení:

 • Dotaci lze čerpat na úhradu nákladů (výdajů) souvisejících s činností vzniklých od 01. 01. 2024 do 31. 12. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru