Přeskočit na obsah

Dotační program na podporu dluhového poradenství v Olomouckém kraji

Dotace na podporu dluhového poradenství na území Olomouckého kraje. 

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 22. 01. 2024 do 02. 02. 2024 do 12:00 hodin, není-li dále stanoveno jinak.

Příjemci podpory:

 • Právnická osoba, která má oprávnění minimálně od 01. 01. 2022 poskytovat sociální službu dle ustanovení § 78 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o sociálních službách“) — (odborné sociální poradenství, terénní programy), přičemž tato sociální služba v rámci základní činnosti nabízí dluhové poradenství a tato právnická osoba má současně akreditaci Ministerstva spravedlnosti ČR pro poskytování služeb v oblasti oddlužení (sepis a podání návrhu na povolení oddlužení) a její provozovna (místo poskytování předmětné sociální služby či místo poskytování služeb v oblasti oddlužení) se nachází na území Olomouckého kraje.

Typy podporovaných aktivit:

 • Financování provozních výdajů činnosti zajišťované na základě akreditace Ministerstvem spravedlnosti ČR pro poskytování služeb v oblasti oddlužení (sepis a podání návrhu na povolení oddlužení),
 • odborné právní služby v rámci akreditace Ministerstvem spravedlnosti ČR související s poskytováním dluhového poradenství,
 • vybavení prostor pro poskytování dluhového poradenství (drobný dlouhodobý majetek, a to notebook, tiskárna, mobilní telefon, tablet, nábytek),
 • propagace činnosti dluhových poraden či osvětová činnost ve vztahu k veřejnosti,
 • odborná podpora zaměstnavatelů při zaměstnávání zadlužených osob v rámci sociální služby či činnosti akreditované osoby,
 • odborné vzdělávání zaměstnavatelů zadlužených osob, jimž je poskytována podpora dle bodu 2.2.5. a dluhových poradců,
 • financování výdajů souvisejících se zajištěním osoby dle § 418b odst. 2 písm. d) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • financování výdajů spojených se zjišťováním výše dluhu klienta (např. výpisy z centrální evidence exekucí) v rámci odborného sociální poradenství akreditovaného Ministerstvem spravedlnosti ČR.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt činí: 10 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt činí: 200 000 Kč.
 • Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních a jiných zdrojů vychází z celkových předpokládaných uznatelných výdajů akce/činnosti uvedených v žádosti žadatele, a činí 10 % celkových předpokládaných uznatelných výdajů akce/činnosti.
 • V případě, že bude poskytnuta dotace do 35 000 Kč, není vyžadována spoluúčast.

Specifika a omezení:

 • Dotaci je možno použít na úhradu uznatelných výdajů akce/činnosti výslovně uvedených ve Smlouvě a vzniklých v období realizace akce/činnosti od 01. 01. 2024 do 31. 12. 2024. Dotaci je možné použít na úhradu těchto uznatelných výdajů akce/činnosti nejpozději do 31. 01. 2025, není-li ve Smlouvě sjednáno jinak.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru