Přeskočit na obsah

Dotační program na podporu poskytování domácí hospicové péče v Jihomoravském kraji

Jihomoravský kraj podporuje poskytování domácí hospicové péče v Jihomoravském kraji. Smyslem této péče je umožnit nevyléčitelně nemocným pacientům v terminálním stádiu života dožití ve vlastním sociálním prostředí.

Příjem žádosti:

 • Příjem žádostí je od 14. 2. 2022 od 08:00 hod. do 28. 2. 2022 do 17:00 hod..

Příjemci podpory:

 • Žádost o dotaci mohou podat fyzické nebo právnické osoby podle ustanovení § 36 odst. 1 písm. c) a § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

Typy podporovaných projektů:

 • Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje se poskytuje účelově a lze ji použít pouze na úhradu nezbytně nutných nákladů provozované služby: 
  • Hospicovou péčí se rozumí komplexní multidisciplinární paliativní péče, kterou tvoří souhrn odborných lékařských, ošetřovatelských a rehabilitačních činností, poskytovaných preterminálně a terminálně nemocným, u kterých byly vyčerpány všechny možnosti klasické léčby, u kterých ale pokračuje léčba symptomatická s cílem minimalizovat bolest a zmírnit všechny potíže vyplývající ze základní diagnózy i jejich komplikací a zohledňující biologické, psychologické a sociální potřeby nemocného, u něhož je prognózou ošetřujícího lékaře předpokládána délka dalšího života v rozsahu méně než 6 měsíců.
  • Domácí hospicovou péči (mobilní) vykonává tým zdravotnických a nezdravotnických pracovníků – lékař, zdravotní sestra, pečovatelka, sociální pracovník a dobrovolníci ve vlastním sociálním prostředí pacienta. Poskytují sociální poradenství, psychoterapeutickou podporu, spirituální podporu, kompenzační pomůcky aj. Tato péče je určená nejen nemocnému, ale i všem pečujícím osobám v době péče o pacienta.
  • Zdravotnická část týmu se stará o zdravotní stav pacienta, kontrolují aktuální stav nemocného, příp. upravují medikaci tak, aby netrpěl bolestí a nemusel kvůli zdravotnickým úkonům dojíždět do zdravotnického zařízení a vyčerpávat tak svůj organizmus zbytečnou fyzickou i psychickou námahou.
  • Paliativní péčí se rozumí komplexní, aktivní a na kvalitu života orientovaná péče poskytovaná pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo terminálním stadiu. Cílem je zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání a zachovat pacientovu důstojnost.
  • Vlastním sociálním prostředím pacienta se rozumí domácí prostředí pacienta nebo prostředí nahrazující domácí prostředí pacienta.

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem finančních prostředků na podporu domácí hospicové péče je limitován objemem prostředků v celkové výši 14 500 tis. Kč, který na tyto účely pro rok 2022 schválilo Zastupitelstvo Jihomoravského kraje. Jedná se tedy i o maximální částku, kterou lze poskytnout jednomu žadateli.
 • Minimální výše poskytnuté dotace je 25 000 Kč.
 • Maximální míra podpory činí 80 % z celkových způsobilých nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • V rozpočtu projektu nesmí být kalkulován zisk.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru