Přeskočit na obsah

Dotační program na podporu poskytování domácí paliativní péčev Jihomoravském kraji

Dotace na podporu  domácí paliativní péče v Jihomoravském kraji. Smyslem této péče je umožnit nevyléčitelně nemocným pacientům v terminálním stádiu nemoci dožití ve vlastním sociálním prostředí.

Příjem žádosti:

 • Příjem žádostí je od 12. 02. 2024, 8:00 hod. do 01. 03. 2024 do 14:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Fyzické a právnické osoby, které mají oprávnění k poskytování zdravotních služeb dle § 5 odst. 2, písm. g) či písm. h) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) v Jihomoravském kraji. O poskytnutí dotace rozhodují orgány kraje podle § 36 písm. c) a § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení).

Typy podporovaných projektů:

 • Cílem dotačního programu je podpora rozvoje domácí paliativní péče na území Jihomoravského kraje umožňující nevyléčitelně nemocným pacientům v terminálním stádiu života dožití ve vlastním sociálním prostředí.

Forma a výše podpory:

 • Výše poskytnuté dotace se skládá ze dvou částí, a to z pevné a motivační.
  • Pevná část dotace činí maximálně 500 000 Kč, a to s ohledem na výši požadované dotace a objemu finančních prostředků JMK. Tato pevná část je přiznána všem žadatelům o dotaci, kteří spadají do okruhu oprávněných žadatelů dle čl. III odst. 1 tohoto programu a splňují podmínky dotace.
  • Výše motivační část dotace je určená počtem pacientů v JMK, kteří byli přijati pod kódem odbornosti 926 v roce 2023, a to v maximální výši 15 000 Kč za každého takto přijatého pacienta v rámci JMK s ohledem na objem finančních prostředků JMK a seznamu přijatých pacientů dle čl. V. odst. 11, písm. b).
  • Maximální výše pevné části dotace z rozpočtu JMK činí 70 % rozpočtovaných nákladů (výdajů) na schválený projekt.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může podat maximálně 1 žádost v rámci dotačního programu, a to jak na pevnou část dotace, tak na motivační část, která je součástí žádosti o pevnou část dotace a žadatel o ni žádá předložením příloh dle čl. III., odst. 3 a eventuelně 4, v případě žádosti o motivační část dotace. Celková výše dotace, o kterou může žadatel požádat, se stanoví jako součet pevné a motivační části dotace.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru