Přeskočit na obsah

Dotační program Podpora Ústeckého kraje pro sociální služby pečující o osoby s poruchami autistického spektra

Dotace pro poskytovatele sociální služby, který má oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) a/nebo je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb (§ 85 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotaci lze podávat od 03. 08. 2023 do 10. 08. 2023.

Příjemci podpory:

  • Spolky nebo pobočné spolky, ústavy a jiné právnické osoby a osoby, které naplňují znaky veřejně prospěšné právnické osoby podle § 146 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, 
  • církve, náboženské společnosti nebo církevní právnické osoby dle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů,
  • školské právnické osoby dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávaní (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
  • příspěvkové organizace dle zákona o rozpočtových pravidlech, které nejsou zřízeny Ústeckým krajem,
  • osoby samostatně výdělečně činné.

Typy podporovaných aktivit:

  • Finanční podpora na základě tohoto programu je poskytována v režimu veřejné podpory slučitelné s vnitřním trhem podle Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití článku 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřej). Subjekty, jejichž sociální služby jsou součástí Základní sítě kraje, obdržely od Ústeckého kraje Pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu, které obsahuje, mimo jiné, kalkulaci maximální výše vyrovnávací platby.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných z rozpočtu kraje na dotační program činí 1 800 tis. Kč.
  • Maximální podíl dotace kraje je 70 % z celkových uznatelných nákladů služeb zahrnutých v žádosti.

Specifika a omezení:

  • Program PAS se nevztahuje na sociální služby poskytované příspěvkovými organizacemi zřizovanými ÚK.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru