Přeskočit na obsah

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v Jihomoravském kraji

Dotace na podporu certifikovaných protidrogových programů a služeb se zaměřením na specifickou primární prevenci sociálně patologických jevů, sekundární a terciární prevenci drogových závislostí.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné podávat od 12. 02. 2024, 8:00 hod. do 01. 03. 2024 do 14:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Spolky nebo pobočné spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církevní, náboženské společnosti, církevní právnické osoby nebo další právnické osoby, jejichž činnost je zaměřena na oblast protidrogových aktivit a zároveň mají sídlo nebo působí na území Jihomoravského kraje.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora specifické primární prevence ve školství s cílovou skupinou dětí a mládeže se zvýšeným rizikem výskytu rizikového chování,
 • podpora nízkoprahových kontaktních, terénních a poradenských služeb pro uživatele návykových látek a závislostního chování a jejich blízké,
 • podpora programů léčby a resocializace uživatelů návykových látek a závislostního chování,
 • podpora ambulantních a rezidenčních doléčovacích programů pro uživatele návykových látek a závislostního chování,
 • podpora poradenských služeb ve vězení a po výstupu,
 • podpora vzdělávání pracovníků v adiktologických službách, analýza současného stavu a potřeb v oblasti závislostí.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše podpory činí 20 000 Kč.
 • Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost je 1 000 000 Kč.
 • Spoluúčast není požadována.

Specifika a omezení:

 • Oprávněnými žadateli nemohou být příspěvkové organizace zřizované obcí/svazkem obcí nebo příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem.
 • Projekt, na který je žádána dotace, musí být realizován na území Jihomoravského kraje nebo sídlo žadatele je na území Jihomoravského kraje a realizace služby má přínos pro Jihomoravský kraj.
 • Čerpání dotace a realizace projektu musí spadat do období od 01. 01. 2024 do 31. 12. 2024.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru