Přeskočit na obsah

Dotační program v oblasti vodního hospodářství v Jihomoravském kraji

Dotace na podporu výstavby vodohospodářské infrastruktury. Dotační program má tři podprogramy: První podprogram je zaměřen na podporu v oblasti vodárenství, druhý na podporu v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod a třetí podprogram na podporu projektů podporujících snížení znečištění povrchových vod.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí probíhá průběžně během roku od 01. 02. 2024 do 31. 01. 2025.

Příjemci podpory:

 • a) Obec,
  b) dobrovolný svazek obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
  c) zájmové sdružení právnických osob, jehož členy jsou pouze obce a svazky obcí.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora výstavby vodohospodářské infrastruktury se děje v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje jako strategickým dokumentem kraje v oblasti rozvoje vodovodů a kanalizací.
 • Dotační podprogramy:
  • Podprogram 1 Podpora v oblasti vodárenství.
  • Podprogram 2 Podpora v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod.
  • Podprogram 3 Podpora tvorby projektů podporujících snížení znečištění povrchových vod.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný objem finančních prostředků pro rok 2024: 121 mil. Kč.
 • Podprogram 1 Podpora v oblasti vodárenství:
 • Pokud akce, na niž je žádáno, nemá zajištěno financování z jiných finančních zdrojů (např. SFŽP, MZe), pak: 
  • max. uznatelné výdaje akce 6 mil. Kč,
  • max. výše dotace 4,2 mil. Kč,
  • max. výše dotace z uznatelných výdajů akce 70 %.
 • Při souběhu dotace s podporou z jiných finančních zdrojů (např. SFŽP, MZe), může být dotace poskytnuta maximálně či minimálně ve výši stanovené tímto poskytovatelem. Pokud není výše dotace omezena, pak platí: 
  • max. výše dotace 5 mil. Kč
  • max. výše dotace z uznatelných zdrojů žadatele 50 %.
 • Podprogram 2 Podpora v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod:
 • Pokud akce, na niž je žádáno, nemá zajištěno financování z jiných finančních zdrojů (např. SFŽP, MZe), pak: 
  • max. uznatelné výdaje akce 10 mil. Kč,
  • max. výše dotace 7 mil. Kč,
  • max. výše dotace z uznatelných výdajů akce 70 %.
 • Při souběhu dotace s podporou z jiných finančních zdrojů (např. SFŽP, MZe), může být dotace poskytnuta maximálně či minimálně ve výši stanovené tímto poskytovatelem. Pokud není výše dotace omezena, pak platí: 
  • max. výše dotace 10 mil. Kč
  • max. výše dotace z uznatelných zdrojů žadatele 50 %.
 • Podprogram 3 Podpora tvorby projektů podporujících snížení znečištění povrchových vod:
  • max. uznatelné výdaje akce 500 000 Kč,
  • max. výše dotace 20 000 Kč,
  • max. výše dotace z uznatelných výdajů akce 90 %.

Specifika a omezení:

 • Území Jihomoravského kraje.

Máte-li zájem, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru