Přeskočit na obsah

Dotační program vodohospodářské infrastruktury Plzeňského kraje

Dotace na podporu výstavby zejména nové vodohospodářské infrastruktury sloužící veřejné potřebě formou investiční účelové dotace v rámci schváleného rozpočtu Plzeňského kraje na daný rok za účelem plnění schváleného Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje a Programu rozvoje Plzeňského kraje 2022+, Specifického cíle 5.6. Zkvalitnění sítě vodovodů a kanalizací.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze podávat od 1. 3. 2024 do 29. 3. 2024, do 12 hod.

Příjemci podpory:

 • Obce, dobrovolné svazky obcí a právnické osoby zajišťující správu vodohospodářské infrastruktury, jejichž jsou obce společníkem s více než 50% podílem.

Typy podporovaných projektů:

 • a) Oblast ochrany vod – výstavba, rekonstrukce a modernizace čistíren odpadních vod a kanalizací zejména pro veřejnou potřebu: 
  • výstavba, rekonstrukce (technické zhodnocení) a modernizace čistíren odpadních vod, nebo zajištění přiměřeného čištění odpadních vod, včetně zavedení odstraňování dusíku a fosforu nebo vhodného řešení kalového hospodářství,
  • výstavba převážně nových kanalizačních systémů a dostavba kanalizací pro veřejnou potřebu tam, kde je zajištěno přiměřené čištění odpadních vod,
  • výstavba kanalizace pro veřejnou potřebu v souvislosti s výstavbou nebo rekonstrukcí pozemní komunikace,
  • úprava povrchů provedená v nezbytném rozsahu a šířce, která je bezprostředně nutná jako přímý důsledek výkopových prací v souvislosti s realizací akce.
 • b) Oblast zásobování obyvatelstva pitnou vodou — výstavba a rekonstrukce vodovodů zejména pro veřejnou potřebu a souvisejících vodárenských objektů :
  • výstavba a rekonstrukce (technické zhodnocení) vodárenských objektů (vodojemy, úpravny vod, jímací objekty, čerpací stanice, armaturní šachty apod.),
  • výstavba převážně nových vodovodních soustav a dostavba vodovodních řadů pro veřejnou potřebu,
  • výstavba vodovodu pro veřejnou potřebu v souvislosti s výstavbou nebo rekonstrukcí pozemní komunikace,
  • úprava povrchů provedená v nezbytném rozsahu a šířce, která je bezprostředně nutná jako přímý důsledek výkopových prací související s realizací akce,
  • laboratorní stanovení výskytu pesticidů a jejich metabolitů v minimálním rozsahu ukazatelů uvedených ve formuláři č. 8. v případě vystrojení nového vodního zdroje.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem finančních prostředků (alokace) určených pro tento dotační program činí 105 000 000 Kč. Poskytovatel si vyhrazuje možnost navýšení alokace.
 • Dotační titul č. 1: Kofinancování vodohospodářských projektů — Předpokládaný celkový objem finančních prostředků pro tento dotační titul na rok 2024 činí 80 000 000 Kč. Poskytovatel si vyhrazuje možnost navýšení alokace.
 • Dotační titul č. 2: Drobné vodohospodářské akce — Předpokládaný celkový objem finančních prostředků pro tento dotační titul na rok 2024 činí 25 000 000 Kč. Poskytovatel si vyhrazuje možnost navýšení alokace.

Specifika a omezení:

 • Všechna navrhovaná opatření musí být v souladu s řešením v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru