Přeskočit na obsah

Dotační program vodohospodářské infrastruktury Plzeňského kraje

Dotace na podporu výstavby zejména nové vodohospodářské infrastruktury sloužící veřejné potřebě formou investiční účelové dotace v rámci schváleného rozpočtu Plzeňského kraje na daný rok za účelem plnění schváleného Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje a Programu rozvoje Plzeňského kraje – Specifického cíle 6.1 – Zajistit ekonomicky efektivní a bezpečnou vodohospodářskou infrastrukturu s cílem zvýšit úroveň vybavenosti sídel, zlepšovat kvalitu vod jako významné složky životního prostředí, dosáhnout standardů EU v oblasti čištění odpadních vod a zlepšovat kvalitu zásobování obyvatel pitnou vodou.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze podávat od 1. 3. 2023 do 31. 3. 2023, do 12:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Obce.
 • Dobrovolné svazky obcí.
 • Právnické osoby zajišťující správu vodohospodářské infrastruktury, jejichž jsou obce společníkem s více než 50 % podílem.

Typy podporovaných projektů:

 • a) Oblast ochrany vod – výstavba, rekonstrukce a modernizace čistíren odpadních vod a kanalizací zejména pro veřejnou potřebu: 
  • výstavba, rekonstrukce (technické zhodnocení) a modernizace čistíren odpadních vod, nebo zajištění přiměřeného čištění odpadních vod, včetně zavedení odstraňování dusíku a fosforu nebo vhodného řešení kalového hospodářství,
  • výstavba převážně nových kanalizačních systémů a dostavba kanalizací pro veřejnou potřebu tam, kde je zajištěno přiměřené čištění odpadních vod,
  • výstavba kanalizace pro veřejnou potřebu v souvislosti s výstavbou nebo rekonstrukcí pozemní komunikace,
  • úprava povrchů provedená v nezbytném rozsahu a šířce, která je bezprostředně nutná jako přímý důsledek výkopových prací v souvislosti s realizací akce.
 • b) Oblast zásobování obyvatelstva pitnou vodou — výstavba a rekonstrukce vodovodů zejména pro veřejnou potřebu a souvisejících vodárenských objektů :
  • výstavba a rekonstrukce (technické zhodnocení) vodárenských objektů (vodojemy, úpravny vod, jímací objekty, čerpací stanice, armaturní šachty apod.),
  • výstavba převážně nových vodovodních soustav a dostavba vodovodních řadů pro veřejnou potřebu,
  • výstavba vodovodu pro veřejnou potřebu v souvislosti s výstavbou nebo rekonstrukcí pozemní komunikace,
  • úprava povrchů provedená v nezbytném rozsahu a šířce, která je bezprostředně nutná jako přímý důsledek výkopových prací související s realizací akce,
  • laboratorní stanovení výskytu pesticidů a jejich metabolitů v minimálním rozsahu ukazatelů uvedených ve formuláři č. 8. v případě vystrojení nového vodního zdroje.

Forma a výše podpory:

 • Výše dotace: do 70 % ceny uznatelných nákladů akce + 150 000 Kč v případě realizace dalšího stupně čištění vedoucího ke snížení koncentrace Pcelk v odpadních vodách vypouštěných z komunálních čistíren odpadních vod nad rámec požadavků Nařízení vlády.
 • Maximálně 5 mil. Kč.
 • V případě, že je zásobování pitnou vodou nebo sběr a/nebo čištění odpadních vod dvou nebo více obcí řešeno společně, tj. nově budovaná vodohospodářská infrastruktura bude sloužit pro více obcí a žadatelem je dobrovolný svazek obcí nebo právnická osoba zajišťující správu vodohospodářské infrastruktury, jíž jsou obce společníkem s více než 50% podílem, může výše dotace činit maximálně 10 mil. Kč.
 • Předpokládaný celkový objem finančních prostředků určených pro tento dotační program činí 105 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Všechna navrhovaná opatření musí být v souladu s řešením v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru