Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Dotační program vodohospodářské infrastruktury Plzeňského kraje

Zlepsovani kvality vody
Share Button

Dotace na podpora výstavby zejména nové vodohospodářské infrastruktury sloužící veřejné potřebě formou investiční účelové dotace v rámci schváleného rozpočtu Plzeňského kraje na daný rok za účelem plnění schváleného Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje a Programu rozvoje Plzeňského kraje – Specifického cíle 6.1 – Zajistit ekonomicky efektivní a bezpečnou vodohospodářskou infrastrukturu s cílem zvýšit úroveň vybavenosti sídel, zlepšovat kvalitu vod jako významné složky životního prostředí, dosáhnout standardů EU v oblasti čištění odpadních vod a zlepšovat kvalitu zásobování obyvatel pitnou vodou.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze podávat od 1. 3. 2020 do 31. 3. 2020, 23:59:59.

Příjemci podpory:

 • Obce.
 • Dobrovolné svazky obcí.
 • Právnické osoby zajišťující správu vodohospodářské infrastruktury, jejichž jsou obce společníkem s více než 50% podílem.

Typy podporovaných projektů:

 • Oblast ochrany vod – výstavba, rekonstrukce a modernizace čistíren odpadních vod (dále jen „ČOV“) a kanalizací zejména pro veřejnou potřebu:
  • Výstavba, rekonstrukce (technické zhodnocení) a modernizace čistíren odpadních vod, nebo zajištění přiměřeného čištění odpadních vod, včetně zavedení odstraňování dusíku a fosforu nebo vhodného řešení kalového hospodářství.
  • Výstavba převážně nových kanalizačních systémů a dostavba kanalizací pro veřejnou potřebu tam, kde je zajištěno přiměřené čištění odpadních vod.
  • Výstavba kanalizace pro veřejnou potřebu v souvislosti s výstavbou nebo rekonstrukcí pozemní komunikace.
  • Úprava povrchů provedená v nezbytném rozsahu a šířce, která je bezprostředně nutná jako přímý důsledek výkopových prací v souvislosti s realizací akce.
 • Oblast zásobování obyvatelstva pitnou vodou – výstavba a rekonstrukce vodovodů zejména pro veřejnou potřebu a souvisejících vodárenských objektů:
  • Výstavba a rekonstrukce (technické zhodnocení) vodárenských objektů (vodojemy, úpravny vod, jímací objekty, čerpací stanice, armaturní šachty apod.).
  • Výstavba převážně nových vodovodních soustav a dostavba vodovodních řadů pro veřejnou potřebu.
  • Výstavba vodovodu pro veřejnou potřebu v souvislosti s výstavbou nebo rekonstrukcí pozemní komunikace.
  • Úprava povrchů provedená v nezbytném rozsahu a šířce, která je bezprostředně nutná jako přímý důsledek výkopových prací související s realizací akce.
  • Laboratorní stanovení výskytu pesticidů a jejich metabolitů v minimálním rozsahu ukazatelů uvedených ve formuláři č. 9. v případě vystrojení nového vodního zdroje.

Forma a výše podpory:

 • Výše dotace: do 70 % ceny uznatelných nákladů akce + 150 000 Kč v případě realizace dalšího stupně čištění vedoucího ke snížení koncentrace Pcelk v odpadních vodách vypouštěných z komunálních čistíren odpadních vod nad rámec požadavků Nařízení vlády.
 • Maximálně 5 mil. Kč.
 • Předpokládaný celkový objem finančních prostředků určených pro tento dotační program činí 85 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Všechna navrhovaná opatření musí být v souladu s řešením v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje.
 • Celou výši poskytnuté dotace z Dotačního programu vodohospodářské infrastruktury 2020 je nutné proinvestovat do 20. 11. 2020, nebude-li ve smlouvě o poskytnutí dotace uvedeno jinak.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>