Přeskočit na obsah

Dotační program — Voucher pro rozvoj podnikání — Ústecký kraj

Cílem voucheru pro rozvoj podnikání je podpořit vznik nových nebo rozvoj stávajících podnikatelských záměrů a podnikatelských aktivit.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 15. 1. 2024 do 30. 9. 2024.

Příjemci podpory:

 • Dotace může být poskytnuta žadateli, který splňuje následující podmínky:
  • a) je podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, nebo je fyzická osoba nepodnikající,
  • b) má sídlo, pobočku nebo provozovnu, nebo trvalý pobyt (v případě fyzické osoby nepodnikající), nebo místo podnikání (v případě, že je žadatel OSVČ) na území Ústeckého kraje.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem voucheru pro rozvoj podnikání je podpořit vznik nových nebo rozvoj stávajících podnikatelských záměrů a podnikatelských aktivit.
 • Předmětem podpory jsou především výdaje na zahájení nebo rozšíření výroby nebo poskytovaných služeb a zlepšení fungování malých a středních podniků.

Forma a výše podpory:

 • FO nepodnikající:
  • Maximální výše dotace na jeden projekt činí 50 000 Kč.
  • Minimální výše dotace na jeden projekt činí 50 000 Kč.
 • MSP:
  • Maximální výše dotace na jeden projekt činí 500 000 Kč.
  • Minimální výše dotace na jeden projekt činí 50 000 Kč.
  • Poskytnutá dotace může tvořit maximálně 80 % celkových způsobilých výdajů, případně může být poskytnuta do výše, kterou umožňují pravidla pro podporu de minimis.

Specifika a omezení:

 • Žadateli lze poskytnout dotaci v rámci tohoto voucheru pouze na jeden projekt.
 • Žadatel nemůže být v rámci tohoto DP podpořen opakovaně.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

10 komentářů na “Dotační program — Voucher pro rozvoj podnikání — Ústecký kraj”

 1. Jiří Herbst

  Dobrý den paní Tomčíková,
  mohu se zeptat na jednu důležitou věc a tím je podání žádosti o dotaci v průběhu od 15.1. do 30.9. 2024 ‚kdy si věc připravuji a 22.1. jsem oslovil soukromou firmu co by za mně zajistila podání žádosti a další kroky s tím a již dnes mně oznámila, že je pozdě a věc je bezpředmětná z důvodu přetlaku v podaných žádostí.
  Takže nerozumím jakou metodou se tedy schvalují a přidělují dotace, když mně sdělili, že je to pozdě ? metodou kdo dřív přijde nebo metodou zajímavého produktu-výrobku nebo ‚že žádám jako začínající podnikatel poprvé .….???
  Děkuji za radu ‚ajk tedy získat doatci, poněvadž jestli je to podle pořadí, tak víc již nemusím vynakládat úsilí.
  Pěkný den
  Jiří Herbst ml.

  1. Mgr. Lucie Tomčíková
   Mgr. Lucie Tomčíková

   Dobrý den,
   v rámci výzev Ústeckého kraje na podporu podnikání byla předčasně ukončena výzvy Inovační vouchery. U výzvy na Voucher pro rozvoj podnikání a Digitální voucher tato zpráva není. Je to tak, že poskytovatel dotace může výzvu uzavřít, když nazná, že je tam dostatek žadatelů, ze kterých se vyberou ty nejvhodnější. Hodnocení a výběr žadatelů kraj provede na základě kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. Schválení příjemců konkrétních vyhodnocených přijatých Žádostí provádí kraj na základě výběru úspěšných žadatelů. Žádosti se hodnotí průběžně v pořadí, v jakém byly doručeny do el. systému příjmu žádostí. Doporučuji se obrátit na kontaktní osoby výzvy a zeptat se jich na stav alokace u titulu Voucher pro rozvoj podnikání, které naleznete dole na stránce výzvy: https://www.kr-ustecky.cz/dotacni%2Dprogram%2Dvoucher%2Dpro%2Drozvoj%2Dpodnikani/d‑1780272/p1=298012.
   S pozdravem, Lucie Leikepová Tomčíková

 2. Jiří Herbst

  Dobrý den,
  děkuji za zaslané odpovědi.
  Nějak nerozumím bodu č. 2 FO nepodnikající ? (FO- jako fyzická osoba ) ?
  Já ‚ale budu podnikat jako OSVČ ‑živnostník-podnikatel.
  Můžete mně prosím ještě jednou česky vysvětlit tu otázku, kdy se vyplácí schválená dotace ? Jestli je možnost získat finance na základě schváleného usnesení o získání dotace a předloženého podnikatelského záměru .…… nebo je to jako vždy až po vyčerpání schválené výše dotace a předložení dokladů o pořízení věcí.
  Pokud je to tak, tak si musím sehnat peníze na profinancování u banky ‚což je problém, když nemám žádnou historii podnikání a tudíž žádné ekonomické výsledky. 

  Děkuji a pěkný den
  Jiří Herbst

  1. Mgr. Lucie Tomčíková
   Mgr. Lucie Tomčíková

   Dobrý den,
   pokud budete žádat jako OSVČ, bude vám dotace vyplacena až ex-post, tj. formou zpětného proplacení finančních prostředků (předpokladem je počáteční plné předfinancování výdajů projektu z vlastních zdrojů příjemce), které byly v rámci závěrečné zprávy doloženy účetními doklady a dalšími povinnými doklady po ukončení realizace projektu, a jsou způsobilé.
   S pozdravem, Lucie Leikepová Tomčíková

   1. Jiří Herbst

    Dobrý den,
    děkuji Vám za rychlou a již srozumitelnou odpověď.
    S malým komentářem za který ovšem nemůžete.
    Jaká banka dá finanční prostředky na podnikání bez ekonomických výkazů historie.
    Takže tohle je dost obtížné vůbec získat.
    Děkuji ještě jednou a pěkný den
    Jiří Herbst

     1. Jiří Herbst

      Dobrý den paní Tomčíková,
      děkuji ‚hodná za radu .….…. možná i zkusím. 

      Ještě mám k Vám prosbu, jestli se za dotaci dá pořídit pracovní auto starší nebo nové ?
      ‑osobní (pro obchodní aktivity)
      ‑dodávkové (na zboží)
      Dle mého ano,je to stejné jako technologie, ale nejsem si jistý jestli možno ojeté-použité ? Třeba i žádné ? 🙂
      Mohla byste mně to prosím zjistit a písnout mně. 

      děkuji mockrát a pěkný zbytek dne
      Jiří Herbst ml.

      1. Mgr. Lucie Tomčíková
       Mgr. Lucie Tomčíková

       Dobrý den,
       pořízení vozidla je nezpůsobilým výdajem.
       S pozdravem, Lucie Leikepová Tomčíková

     2. Jiří Herbst

      Dobrý den,
      měl bych dotaz ‚tak Vás chci poprosit jestli mně můžete poskytnout odpověď.
      ‑musím mít nebo prokázat v rámci podání žádosti svůj finanční kapitál ?
      ‑dotace se čerpá postupně na základě předložených faktur o nákupu uznatelných položek ?
      ‑dotace 80% se vyplácí předem po předložení kalkulace záměru a pak se následně doloží fakturami za pořízení věcí záměru
      ‑dotaci tedy mohu použít na nákup technologie, surovin, obalů, kancelářských potřeb, na nájem podnikatelských prostor, na mzdu .….….
      ‑udržitelnost projektu je 5 let ? a co když projekt nebude mít úspěch a zanikne do doby udržitelnosti, co nastane
      ‑jsem OSCVČ- živnostník (živnost jsem měl v depozitu a nyní obnovuji, je to v pořádku)
      ‑v oboru budu plátcem DPH ‚měl bych si zažádat předem o přidělení plátce DPH než-li podám žádost o dotaci
      ‑žádost o dotaci si mohu vyřizovat sám nebo přes agenturu, která se tím zabývá 

      Předem děkuji za rychlé odpovědi a mně tím poradit
      S pozdravem a do Nového roku ať se daří Jiří Herbst

      1. Mgr. Lucie Tomčíková
       Mgr. Lucie Tomčíková

       Dobrý den,
       1) pokud jste malý nebo střední podnik, musíte doložit formulář pro posouzení podniku v obtížích a ekonomické výkazy, nesmíte mít nedoplatky vůči poskytovateli a státním institucím.
       2) Poskytnutí dotace proběhne jednorázově formou ex-post (s výjimkou podpory pro FO nepodnikající, kterým bude dotace poskytnuta ex-ante), tj. formou zpětného proplacení finančních prostředků (předpokladem je počáteční plné předfinancování výdajů projektu z vlastních zdrojů příjemce), které byly v rámci závěrečné zprávy doloženy účetními doklady a dalšími povinnými doklady po ukončení realizace projektu, a jsou způsobilé.
       3) viz. výše.
       4) Způsobilé výdaje projektu jsou:
       FO nepodnikající:
       a) náklady na poradenství a vzdělávání čerpané z databáze ověřených poskytovatelů, odkaz na databázi: http://www.icuk.cz/sluzby/experti/3
       MSP:
       a) pořízení hmotného majetku (např. stroje a zařízení, hardware apod.),
       b) pořízení nehmotného majetku (např. software),
       c) pořízení staveb formou výstavby a stavební úpravy (MSP je majitel prostor, nebo má uzavřenou smlouvu o dlouhodobém pronájmu, kterou předloží spolu s Žádostí),
       d) nájemné prostoru (zahrnuje i nájem za coworking), který slouží cíli projektu (výdaj je možný pouze u MSP s podnikatelskou historií do 3 let),
       e) nákup služeb – poradenství a vzdělávání související s cíli projektu čerpané z databáze ověřených poskytovatelů, odkaz na databázi: http://www.icuk.cz/sluzby/experti/3,
       f) pojištění majetku, na který se vztahuje podmínka udržitelnosti.
       5) Udržitelnost je na 3 roky. Při nesplnění povinnosti udržitelnosti může být příjemce v krajním případě vyzván k vrácení dotace nebo její části.
       6) Dotace může být poskytnuta žadateli, který splňuje následující podmínky:
       a) je podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, nebo je fyzická osoba nepodnikající,
       b) má místo podnikání (v případě, že je žadatel OSVČ) na území Ústeckého kraje,
       c) s žadatelem nebylo zahájeno insolvenční řízení,
       d) žadatel není ve střetu zájmů,
       e) je trestně bezúhonný,
       f) nemá dluhy vůči orgánům státní správy a samosprávy, finančnímu úřadu, zdravotním pojišťovnám a České správě sociálního zabezpečení,
       g) statutární orgán žadatele či jeho člen a osoby v pracovním či obdobném poměru k žadateli nejsou zároveň v pracovním či obdobném poměru či nejsou členem žádného orgánu poskytovatele dodávek, služeb a stavebních prací,
       h) na žadatele a související veřejnou zakázku se nevztahují sankční předpisy vydané v souvislosti s protiprávní činností Ruska vůči Ukrajině.
       7) Toto není ve výzvě specifikováno, doporučuji se obrátit na kontaktní osoby programu: https://www.kr-ustecky.cz/odbor%2Dpodpory%2Dpodnikani%2Dinovaci%2Da%2Dtransformace/os-17354/p1=279063.
       8) Žádost o dotaci si můžete podat svépomocí, bez agentury.
       S pozdravem, Lucie Leikepová Tomčíková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru