Přeskočit na obsah

Dotační program Zdravé obce, města, mikroregiony JMK

Dotace na podporu zdraví, kvality života, udržitelného rozvoje a zapojování veřejnosti do věcí veřejných a tím podporovat zvyšování kvality veřejné správy jsou určeny pro obce, svazky obcí a mikroregiony.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze podávat každoročně od 15. 1. do 28. 2.

Příjemci podpory:

 • Obec, svazek obcí, mikroregiony.

Forma a výše podpory:

 • Celková částka na program činí 300 000 Kč
 • Maximální výše dotace na jednu akci činí 20 000 Kč.
 • Minimální výše dotace na jednu akci činí 5 000 Kč.
 • Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních prostředků činí 20 % celkových uznatelných výdajů akce, dotace ze strany kraje tedy činí maximálně 80 % celkových uznatelných výdajů akce.

Typy podporovaných projektů:

 • Zajištění osvětových kampaní k udržitelnému rozvoji a podpoře zdraví jako je např. Den Země, Evropský týden mobility, Den bez tabáku, Dny zdraví, Dny bez úrazů, Běh naděje apod., včetně publicity těchto akcí.
 • Příprava, tisk a distribuce výchovných a informačních materiálů na témata související s MA 21, ochranou a podporou zdraví a udržitelným rozvojem.
 • Zavádění principů udržitelného rozvoje a zdravého životního stylu do praxe žadatelem zřizovaných či spravovaných organizací (např. pořádání besed, podpora ekologických auditů, školení personálu apod.).
 • Pořádání osvětových akcí, přednášek, školení, seminářů, kulatých stolů, konzultací, výstav a prezentací k tématice udržitelného rozvoje, podpory zdraví a MA 21.
 • Aplikace nástrojů a metod zapojujících veřejnost a další zainteresované strany do činností směřujících k podpoře zdraví a uplatňování principů udržitelného rozvoje a MA 21 v praxi (dotazníková šetření, diskusní fóra, moderované kulaté stoly, apod.).
 • Tvorba či aktualizace strategických dokumentů vedoucích k udržitelnému rozvoji, podpoře zdraví nebo uplatňování principů MA 21 za účasti veřejnosti a zainteresovaných stran včetně analytických podkladů (analýza zdravotního stavu, průzkumy a jiné).
 • Sledování a vyhodnocování indikátorů MA 21 nebo udržitelného rozvoje.
 • Implementace nástrojů a metod posilujících systém řízení kvality ve veřejné správě, které zohledňují principy udržitelného rozvoje a podporu zdraví (např. EMAS, model CAF apod.).
 • Vzdělávání k tématům souvisejícím s MA21 (vzdělávání úředníků, politiků, zájmových skupin spolupracujících na zavádění MA21).

Specifika a omezení:

 • Platí pouze pro Jihomoravský kraj.

Doplňující informace:

 • Podívejte se také na článek k této výzvě, který zjednodušeně informuje o dotačních možnostech.

Jedná se o předběžné znění na základě výzvy z minulého roku. Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7703”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru