Přeskočit na obsah

Dotační programy pro oblast sociální a zdravotní městské části Praha 4

Podpora organizací, které poskytují na území městské části Praha 4 služby a péči občanům s trvalým pobytem na území MČ Praha 4, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením, podporují práci s rodinami a dětmi, zajišťují služby o seniory a zdravotně znevýhodněné osoby. Zároveň se jedná o podporu občanů s trvalým bydlištěm na území městské části Praha 4, kteří jsou umístěni v pobytových zařízeních mimo území MČ Praha 4.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o podporu lze podávat do 15. 1. 2021 do 14.00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Právnická osoba, která je registrována v souladu s právním řádem ČR a splňuje všechny zákonem předepsané podmínky pro příslušnou činnost, nebo fyzická osoba za předpokladu, že splňuje podmínky stanovené v programu.

Typy podporovaných projektů:

 • 1. Podpora aktivit snižujících sociální vyloučení u osob na území MČ Praha 4 (azylové domy, krizová pomoc, domy na půl cesty, následná péče při začleňování osob, odborné sociální poradenství, podpora při zaměstnávání, noclehárny, finanční gramotnost a jiné).
 • 2. Podpora aktivit organizací pro práci s dětmi v biologických i náhradních rodinách: 
  • a) sanace rodiny (asistované styky, podpora rodičovských kompetencí, návrat dětí z náhradní rodinné péče nebo ústavní výchovy),
  • b) terapeutická práce s dětmi (oběti trestných činů, děti ohrožené domácím násilím, děti ohrožené syndromem CAN apod.) a rodinná terapie (spolupráce se sociálně znevýhodněnou rodinou, příp. rodinou zatíženou rodičovským konfliktem),
  • c) terénní programy (práce s rodinou v terénu – doprovod na úřady při vyřizování sociálních dávek a i úředních záležitostí, podpora při vzdělávání ve finanční gramotnosti, raná péče, činnost rodinných asistentů),
  • d) podpora aktivního trávení volného času dětí a mladistvých,
  • e) programy prevence, léčby a následné péče pro uživatele návykových látek a jejich rodiny (terénní programy § 69 zákona č. 108/2006 Sb.),
  • f) podpora samostatného a chráněného bydlení (§§ 43, 51 zákona č. 108/2006 Sb.) a sociální rehabilitace (§ 70 zákona č. 108/2006 Sb.) pro rodiny s dětmi,
  • g) mediace, podporovaná komunikace apod. rodičů, jiných osob odpovědných za výchovu, případně ostatních osob blízkých v rodině-právních sporech.
 • 3. Podpora služeb pro osoby v seniorském věku včetně podpory osob pečujících o své blízké.
 • 4. Podpora potřebných sociálních služeb pro osoby se zdravotním znevýhodněním.
 • 5. Podpora dobrovolnictví při sociálně-aktivizačních a volnočasových činnostech se všemi výše uvedenými cílovými skupinami za účelem zvyšování kvality života, vzdělávání pracovníků zajišťujících přímou ošetřovatelskou péči. Podpora zdravého rozvoje dětí, mládeže, zdravého stárnutí (prevence civilizačních chorob).
 • 6. Podpora rozvoje komunitních zařízení, vzniku mezigeneračních center a sdíleného bydlení za účelem posilování mezigenerační soudržnosti vedoucí ke zmírnění sociální izolace a osamělosti ohrožených skupin.
 • 7. Podpora zejména terénní zdravotní, ošetřovatelské, psychiatrické, psychologické, psychoterapeutické, rehabilitační a domácí paliativní péče.
 • 8. Podpora hospiců, rehabilitační a ergoterapeutické péče v lůžkových zařízeních, včetně následné péče.

Forma a výše podpory:

 • Program č. 1 – 100 000 Kč.
 • Program č. 2 – 100 000 Kč.
 • Program č. 3 – 100 000 Kč.
 • Program č. 4 – 100 000 Kč.
 • Program č. 5 –   50 000 Kč.
 • Program č. 6 – 100 000 Kč.
 • Program č. 7 – 100 000 Kč.
 • Program č. 8 – 750 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Žádost o dotaci MČ Praha 4 je třeba vypracovat na předtištěném formuláři.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru