Přeskočit na obsah

DP Podpora výstavby a modernizace autobusových zastávek a jejich vybavení v Jihočeském kraji

Jihočeský kraj vyhlásil výzvu týkající se podpory výstavy a modernizace autobusových zastávek a jejich vybavení. Základní podmínkou pro kvalitní integraci veřejné osobní regionální dopravy je nutnost poskytovat kvalitní služby, mezi něž patří i kvalitní nástupiště pro cestující osoby včetně možnosti nástupu a přepravy tělesně postižených osob. Dotační program podporuje výstavbu a modernizaci stávajících autobusových zastávek vnitrostátní veřejné linkové dopravy a netýká se zastávek MHD.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí bude probíhat od 4. 1. 2016 do 15. 1. 2016 do 20 hodin.

Příjemci podpory:

 • Oprávněnými žadateli jsou obce a města Jihočeského kraje, které musí splňovat následující podmínky: 
  • mají sídlo na území Jihočeského kraje,
  • jsou vlastníkem pozemku, na kterém je nebo má být umístěna zastávka (doloží dokladem o vlastnictví – výpis z katastru nemovitostí) nebo doloží souhlas vlastníka pozemku s realizací projektu (vč. výpisu z katastru nemovitosti dokladující vlastníka),
  • jsou přímo odpovědní za přípravu a řízení projektu, případně za tvorbu a koordinaci podporovaného produktu,
  • prokáží schopnost a způsobilost daný projekt realizovat a do budoucna i udržovat.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora výstavby a modernizace autobusových zastávek a jejich vybavení. Podpora se týká pouze stávajících zastávek vnitrostátní veřejné linkové dopravy a neplatí pro zastávky MHD.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace výzvy činí 750 tis. CZK.
 • Min. požadovaná spoluúčast žadatele je 30 %.
 • Min. výše poskytnuté dotace je 20 tis. CZK, max. výše dotace 90 tis. CZK.
 • Příjemci bude poskytnuta platba předem (záloha) nejpozději do 3 měsíců od schválení udělení dotace Zastupitelstvem Jihočeského kraje v max. výši 70 % celkové dotace. Zbytek dotace bude poskytnut po ukončení projektu, prokázání a vyúčtování výdajů spojených s realizací.

Specifikace a omezení:

 • Dotační program není v režimu veřejné podpory.
 • Žadatel může podat max. jednu žádost.
 • Uznatelnými výdaji jsou pouze výdaje na výstavbu a modernizaci autobusových zastávek zajišťované vcelku nebo z části na základě smlouvy o dílo.
 • Dotaci nelze poskytnout žadatelům, kteří již na stejný účel obdrželi jiné peněžní prostředky kraje s výjimkou poskytnutých individuálních dotací a peněžitých darů.
 • V případě investiční akce příjemce dotace garantuje udržitelnost realizovaného projektu v období tří let po dokončení jeho realizace.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj

[mpress_banner banner=“7703”]
 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru