Přeskočit na obsah

Drobné vodohospodářské akce — Moravskoslezský kraj

Dotace na podporu projektů zaměřených na řešení problémů s odváděním a čištěním odpadních vod, zásobování obyvatel pitnou vodouza účelem zlepšení stavu povrchových a podzemních vod a životních podmínek obyvatel kraje.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 27. 11. 2023 do 22. 12. 2023.

Příjemci podpory:

 • Obce s počtem obyvatel do 2 000,
 • obce s počtem obyvatel od 2 001 do 5 000, řeší-li projekt odvádění a čištění odpadních vod nebo zásobování obyvatel pitnou vodou v území s počtem obyvatel do 500.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem dotačního programu je podpora projektů zaměřených na řešení: 
  • a) problémů s odváděním a čištěním odpadních vod,
  • b) zásobování obyvatel pitnou vodou,

  za účelem zlepšení stavu povrchových a podzemních vod a životních podmínek obyvatel kraje.

 • Projektem se pro účely tohoto programu rozumí výstavba, rozšíření nebo rekonstrukce: 
  • čistíren odpadních vod a kanalizačních sítí; v případě nové výstavby kanalizační sítě může být předmětem dotace pouze kanalizace splašková,
  • vodovodních sítí a vodárenských objektů,
  • vodohospodářské infrastruktury uvedené pod písm. a. a b. v tomto odstavci realizované současně v jedné lokalitě.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše poskytnuté dotace na projekt je 5 000 000 Kč.
 • Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat maximálně 75 %.
 • Příjemce je povinen podílet se vlastními finančními prostředky ve výši minimálně 10 % uznatelných nákladů realizovaného projektu.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může v rámci tohoto programu předložit nejvýše jednu žádost o poskytnutí dotace.
 • Příjemci dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru