Přeskočit na obsah

Finanční podpora na hospodaření v lesích v Jihomoravském kraji 2013 — 2019

Dotace je poskytována na zlepšení stavu lesů především s ohledem na mimoprodukční funkce lesa; udržitelné hospodaření v lesích a zachování biologické rozmanitosti.

Příjem žádostí:

 • Od 1. 1. do 30. 6. běžného roku (2014 — 2019) na zajištění lesních porostů, přirozenou obnovu a umělou obnovu síjí.
 • V ostatních případech: do 3 měsíců po splnění předmětu příspěvku.

Příjemci podpory:

 • Vlastník lesa nebo jiný oprávněný žadatel (osoba oprávněná k užívání lesních pozemků – nájemní smlouva, souhlas vlastníka). Pokud jsou pozemky ve spoluvlastnictví více osob, je žadatelem o podporu vždy osoba, která má většinový spoluvlastnický podíl nebo je zmocněna písemnou plnou mocí.

Typy podporovaných projektů:

 1. Obnova a zajištění lesních porostů.
 2. Výchova lesních porostů (prořezávky, předmýtní úmyslná těžba).
 3. Zřizování nových oplocenek o výšce minimálně 160 cm za účelem zajištění lesních porostů nebo jejich částí s plošným zastoupením melioračních a zpevňujících dřevin.

Formy a výše podpory:

 • Na tuto výzvu je alokováno celkem 20 mil. Kč
 • Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 1.000 Kč.
 • Maximální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí 3 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Výše podpory se stanoví součinem sazby a množství skutečně provedených technických jednotek (např. ha, počet sazenic).
 •  Příspěvky se poskytují pouze na hospodaření v lesích, které se nacházejí na území Jihomoravského kraje.

 Doplňující informace

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru