Přeskočit na obsah

Finanční podpora na hospodaření v lesích v Plzeňském kraji 2014 — 2020

Dotace na zajištění lesního porostu s provedeným zdravotním výběrem a úpravou druhové skladby. 

Příjem žádostí:

  • Termín pro příjem Žádostí o registraci v období let 2015 — 2020 je stanoven vždy v příslušném roce od 01. 4. do 20. 5.
  • Písemnou žádost o dotaci včetně všech příloh je nutné podat následně prostřednictvím podatelny KÚ Plzeňského kraje nejpozději do 30. 5. příslušného roku.

Příjemci dotací:

  • Vlastník lesa nebo jiný oprávněný žadatel (osoba oprávněná k užívání lesních pozemků – nájemní smlouva, souhlas vlastníka). Pokud jsou pozemky ve spoluvlastnictví více osob, je žadatelem o podporu vždy osoba, která má většinový spoluvlastnický podíl nebo je zmocněna písemnou plnou mocí.

Typy podporovaných projektů:

  • Obnova lesního porostu — dotace na obnovu lesního porostu ve fázi zajištění s provedeným zdravotním výběrem a úpravou druhové skladby.

Formy a výše podpory:

  • Schvalovaná výše dotace (sazba/ha) je ovlivněna počtem hektarů obnovených lesních porostů splňující ustanovení pravidel a výší stanoveného ročního limitu.

Specifika a omezení:

  • Výše podpory se stanoví součinem sazby a množství skutečně provedených technických jednotek (např. ha, počet sazenic).
  • Minimální výměra obnoveného lesního porostu, na který lze podat žádost o poskytnutí dotace, je 0,02 ha.
  • Příspěvky se poskytují pouze na hospodaření v lesích, které se nacházejí na území Plzeňského kraje.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru