Přeskočit na obsah

Finanční podpora obnovy území Plzeňského kraje postiženého pohromou

Účelem programu je finanční podpora při obnově základních funkcí v území kraje zabezpečovaných v působnosti obcí, s cílem odstranit nebo omezit důsledky pohrom spočívající v narušení plynulosti, dostupnosti a kvality výkonu veřejné správy.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 11. 2023, 0:00:00 do 31. 10. 2024, 0:00:00.

Příjemci podpory:

 • Obec.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1. Kraj pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Účelem programu je finanční podpora při obnově základních funkcí v území kraje zabezpečovaných v působnosti obcí, s cílem odstranit nebo omezit důsledky pohrom spočívající v narušení plynulosti, dostupnosti a kvality výkonu veřejné správy.
 • 2. Účelem programu není náhrada škod způsobených pohromou, ale zabezpečení základních funkcí v území kraje. Dotace se poskytne pouze v případech, kdy je v důsledku pohromy vážně narušena či bezprostředně vážně ohrožena některá ze základních funkcí v území kraje.
 • 3. Finanční podpora je určena na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území kraje, který byl v důsledku pohromy zničen či poškozen v takové míře, že není způsobilý k plnění určené základní funkce.
 • 4. Finanční podpora není určena na úhradu prvotních nákladů spojených s řešením mimořádné události, nákladů na záchranné a likvidační práce a ani na úhradu nákladů na preventivní opatření a práce.
 • 5. Majetkem sloužícím k zabezpečení základních funkcí v území se pro účely tohoto programu rozumí majetek obce bezprostředně sloužící veřejnosti, zejména místní komunikace a mosty, inženýrské sítě, veřejné osvětlení, veřejnosti sloužící budovy a zařízení včetně staveb a zařízení preventivní infrastruktury.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace poskytnuté jednomu žadateli je 50 000 Kč.
 • Finanční podporu lze poskytnout až do výše 70 % nákladů, jež je nezbytné vynaložit na obnovu majetku. Pouze v případech hodných zvláštního zřetele může být podpora poskytnuta až do výše 100 % nákladů.

Specifika a omezení:

 • Příjemce musí projekt realizovat na území kraje a výsledky projektu musí být využity na území kraje.
 • Příjemce bude při jakékoli formě publicity projektu uvádět, že byl uskutečněn za finanční podpory Plzeňského kraje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru