Přeskočit na obsah

Fond pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „B“ v Programu CZ02

Evropský hospodářský prostor a Norské fondy 2009–2014 mají za cíl přispět ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (dále jen „EHP“) a také k posilování bilaterální spolupráce mezi donorskými státy a přijímajícími státy prostřednictvím finančních příspěvků ve stanovených prioritních sektorech. Spolupráce by měla spočívat ve výměně, sdílení a přenosu znalostí, technologií, zkušeností a osvědčených postupů z oblasti řešení schváleného projektu CZ02 — Životní prostředí.

Příjem žádostí:

  • Do 30. 4. 2016.

Příjemci podpory:

  • Oprávněnými žadateli pro čerpání z Fondu jsou všichni koneční příjemci schválených projektů příslušných programů, jejichž záměrem je financovat své bilaterální iniciativy nad rámec projektu spojené s obsahem realizovaného projektu.

Typy podporovaných projektů:

  • Navazování a prohlubování spolupráce, výměny, sdílení a přenosu znalostí, technologií, zkušeností a osvědčených postupů mezi příjemci grantů (řešiteli projektů) a subjekty v donorských státech a mezinárodními organizacemi během implementace projektů — tzv. opatření „B“.
  • Financování účelových jednorázových nebo krátkodobých doplňkových iniciativ ve schválených projektech v rámci programu a/nebo malého grantového schématu. Fond pro bilaterální spolupráci není určen k financování plánovaných projektových iniciativ.

Forma a výše podpory:

  • Indikativní alokace: 6 939 721 CZK.
  • Maximální výše grantu je: 530 000 Kč.
  • Pro každý program jsou limity minimální a maximální výše grantu, stejně tak jako další specifikace jednotlivých programů spojené s čerpáním z Fondu, uvedeny ve výzvě, která je uveřejněna na internetových stránkách www.eeagrants.cz a www.norwaygrants.cz v sekci daného programu.

Specifika a omezení:

  • Mechanismus proplácení výdajů je založen na ex-post úhradě skutečně vynaložených výdajů v Kč. Žádost o uvolnění prostředků z Fondu musí být podána a schválena před realizací zamýšlené iniciativy. Výdaje spojené s iniciativou hradí příjemce grantu z vlastních prostředků a následně žádá o jejich proplacení. Způsobilé výdaje budou vždy propláceny z Fondu ex-post ve výši 100% vynaložených způsobilých výdajů, grant tedy nevyžaduje povinné spolufinancování ze strany žadatele a příjemce grantu.
  • Žádost bude zpracována v českém jazyce v předepsaném formátu a požadovaná částka grantu bude uvedena v .

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7712”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru