Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

GAČR – Veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na podporu grantových projektů základního výzkumu – JUNIOR STAR

laboratory-385349__340
Share Button

Skupina grantových projektů JUNIOR STAR má za úkol podpořit excelentní základní výzkum a zároveň poskytnout příležitost začínajícím vědeckým pracovníkům vybudovat si nezávislou skupinu s několika spolupracovníky a moderním vybavením, které oživí současnou strukturu základního výzkumu v ČR. Vědecké osobnosti s originálním myšlením se tak umožní realizace vlastních vědeckých cílů v poměrně raném stadiu vědecké kariéry.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena  do 07. 04. 2022, 23:59.

Příjemci podpory:

 • Právnická osoba se sídlem v České republice, organizační složka státu nebo územního samosprávného celku, organizační jednotka Ministerstva obrany nebo Ministerstva vnitra, zabývající se výzkumem a experimentálním vývojem, která se uchází o poskytnutí účelové podpory podáním návrhu projektu. Účast uchazečů se sídlem mimo Českou republiku se řídí ustanovením § 18 odst. 11 zákona č. 130/2002 Sb.
 • Vynikající mladí vědečtí pracovníci působící v oblasti základního výzkumu, kteří splňují podmínku, že k 30. září roku vyhlášení soutěže uplynulo nejvýše 8 let od udělení jejich akademického titulu Ph.D. nebo jeho ekvivalentu.

Typy podporovaných aktivit:

 • (1) Grantovým projektem v rámci projektů JUNIOR STAR se rozumí projekt v základním výzkumu, ve kterém uchazeč stanovuje sám cíle a způsoby řešení, a to ve vědních oborech vymezených Statutem Grantové agentury České republiky.
 • (2) Základním výzkumem se rozumí teoretická nebo experimentální práce prováděná zejména za účelem získání nových vědomostí o základních principech jevů nebo pozorovatelných skutečností, která není primárně zaměřena na uplatnění nebo využívání v praxi.
 • (3) Návrhem grantového projektu je ucelený soubor dokumentů obsahující návrh věcných, časových a finančních podmínek pro činnosti potřebné k dosažení cílů grantového projektu formulovaných uchazečem, které jsou nutné k posouzení jeho odborného přínosu, úrovně a realizovatelnosti. Návrh projektu rovněž obsahuje další údaje požadované podle této zadávací dokumentace a podle souvisejících právních předpisů, které jsou nezbytné pro poskytnutí podpory.

Forma a výše podpory:

 • Účelová podpora může být poskytnuta pouze na činnosti definované v návrhu projektu.
 • Schválená účelová podpora na jednotlivé roky:
  • 2023: 100 000 000 Kč.
   2024: 100 000 000 Kč.
   2025: 100 000 000 Kč.
   2026: 100 000 000 Kč.
   2027: 100 000 000 Kč.
 • Míra podpory poskytovatele vyjadřuje podíl veřejné podpory, poskytované poskytovatelem, na celkových uznaných nákladech. Nejvyšší povolená míra podpory je v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb. a Nařízením 100 % uznaných nákladů.

Specifika a omezení:

 • Do veřejné soutěže je možné podávat návrhy pouze za podmínek definovaných zákonem č. 130/2002 Sb. a zadávací dokumentací.
 • Uchazečům nepřísluší nárok na úhradu nákladů spojených s jejich účastí ve veřejné soutěži.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>