Přeskočit na obsah

HL. m. Praha — Dotační program Asistenční vouchery hlavního města Prahy

Dotace na přípravu strategických intervencí ve formě asistenčních voucherů a tak zajistit systematickou podporu budování absorpční kapacity v Praze v souladu s potřebami krajské RIS3 strategie a dále zajistit vzájemnou koordinaci přípravy strategických intervencí.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od  31. 12. 2021 do 31. 5. 2022.

Příjemci podpory:

 • Veřejnoprávní subjekty se sídlem nebo pobočkou na území hlavního města Prahy.
 • Soukromoprávní subjekty se sídlem nebo pobočkou na území hlavního města Prahy. 
  • Výzkumná instituce, vysoká škola, firma, podnik, veřejná správa i samospráva, s pobočkou v metropoli.

Typy podporovaných aktivit:

 • Hlavní město Praha ve spolupráci s Pražským inovačním institutem nabízí dotační program Asistenční vouchery hlavního města Prahy. Jeho cílem je podpořit přípravu a vypracování dokumentace projektu, který může pro svou realizaci v oblasti výzkumu, vývoje a inovací získat prostředky z národních, mezinárodních, místních rozpočtů či z vlastních zdrojů žadatele.
 • V tomto Dotačním programu jsou poskytovány účelové neinvestiční dotace veřejnoprávním i soukromoprávním subjektům na přípravu a vypracování dokumentace projektového záměru strategické intervence.
 • Strategická intervence pro potřebu Dotačního programu je vymezena jako projekt, který prokazatelně a významnou měrou přispívá k dosažení strategického cíle RIS3 strategie hlavního města Prahy a současně posiluje spolupráci mezi subjekty inovačního prostředí v Praze a současně existují odůvodněné předpoklady, že intervence bude mít přínosy/dopady pro soukromý sektor v Praze nebo slouží k posílení inteligentní specializace vybraných domén Prahy, přičemž posílením domény se myslí zejména přínos k vytváření konkrétních nových či významně změněných produktů, služeb, technologií, postupů (obchodních, řídících a jiných) či vlastností výrobků, které vedou či povedou k většímu úspěchu firem v dané doméně na trhu.

Forma a výše podpory:

 • Pro Asistenční vouchery je alokována celková částka 12 milionů korun.
 • Minimální výše dotace na přípravu projektu je 100 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na přípravu projektu je 900 000 Kč.
 • Poskytovatel se podílí na úhradě způsobilých výdajů formou neinvestiční dotace maximálně do výše 90 % celkových způsobilých výdajů přípravy projektu. Spolufinancování ze strany příjemce asistenčního voucheru je stanoveno v minimální výši 10 %.

Specifika a omezení:

 • V rámci Dotačního programu je možné za jednoho žadatele (s unikátním IČ) podat maximálně 3 žádosti o podporu, každá však musí být předložena na jiný připravovaný projektový záměr.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru