Přeskočit na obsah

Hl. m. Praha — Grantové řízení v oblasti zdravotnictví

Hlavní město Praha vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o grant pro projekty, jejichž předmětem jsou služby v oblasti zdravotnictví, zdravotně-sociální péče, prevence a podpora osob dlouhodobě nemocných nebo s postižením a pečujících.

Příjem žádostí:

 •  Žádosti o grant lze předkládat nejpozději od 13. 10. 2022 do 25. 10. 2022 včetně.

Příjemci podpory:

 • a) Právnické osoby podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tj. spolky, nadace či nadační fondy a ústavy
 • b) Církve a náboženské společnosti podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů
 • c) Obecně prospěšné společnosti podle občanského zákoníku

Typy podporovaných projektů:

 • Opatření I. Podpora zdravotní péče
  • 1. komunitní rehabilitační péče pro osoby se zdravotním postižením včetně hipoterapie
  • 2. krizová a komunitní péče o duševní zdraví
  • 3. zdravotní péče pro rizikové skupiny obyvatelstva (např. pro osoby bez přístřeší, HIV pozitivní)
  • 4. dlouhodobá zdravotní péče (domácí i lůžková), půjčovny kompenzačních pomůcek
 • Opatření II. Podpora rozvoje paliativní péče
  • 1. hospicová lůžková paliativní péče
  • 2. mobilní specializovaná paliativní péče
  • 3. vývoj paliativních přístupů v sociálních a zdravotních službách (zejména vzdělávání, tvorba metodik a mentoring)
  • 4. nemocniční paliativní týmy
 • Opatření III. Podpora rozvoje zdravotně-sociální péče
  • 1. rozvoj spolupráce poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb za účelem koordinovaného přístupu při zajišťování dlouhodobé péče 2. dobrovolnictví v souladu se zákonem č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě), poskytované ve zdravotnických zařízeních a zařízeních poskytujících zdravotní péči 3. poskytování zdravotní péče zdravotnickými pracovníky u registrovaných poskytovatelů sociálních služeb
 • Opatření IV. Svépomoc, prevence a podpora osob dlouhodobě nemocných nebo s postižením a pečujících
  • 1. rekondiční a edukační pobyty
  • 2. podpora svépomoci, prevence a poradenství pro dlouhodobě nemocné a osoby s postižením
  • 3. podpora pečujících, a to včetně poradenství
 • Opatření V. Podpora akcí metropolitního významu v oblasti zdravotnictví
  • 1. edukační a osvětové akce pro dlouhodobě nemocné a osoby s postižením
  • 2. odborné akce a aktivity na podporu pracovníků ve zdravotnictví a sociálních službách
  • 3. odborné akce a kampaně pro veřejnost v oblasti zdravotní a zdravotně-sociální (včetně destigmatizace).
 • Opatření VI. Zdravotní prevence

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na financování Programu bude stanoven v rámci rozpočtu HMP na rok 2023. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na financování Programu je 72,5 milionů Kč.
 • Dotace se poskytuje maximálně do výše 70 % způsobilých nákladů (výdajů) na Účel. 
  • Opatření I. Podpora zdravotní péče min. 65 000 Kč, max. 2 500 000 Kč.
  • Opatření II Podpora rozvoje paliativní péče bod 1 a min. 100 000 Kč, max. 5 000 000 Kč.
  • Opatření II. bod 3 a 4.  min. 50 000 Kč, max. 2 000 000 Kč.
  • Opatření III. Podpora rozvoje zdravotně — sociální péče min. 100 000 Kč, max. 2 000 000 Kč.
  • Opatření IV. Svépomoc a vzdělávání osob dlouhodobě nemocných nebo s postižením min. 50 000 Kč, max. 1 500 000 Kč.
  • Opatření V. Podpora akcí metropolitního významu v oblasti zdravotnictví min. 35 000 Kč, max. 300 000 Kč.
  • Opatření VI. min. 35 000 Kč, max. 300 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Místem realizace projektů je hlavní město Praha.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru