Přeskočit na obsah

Hl. m. Praha — Grantové řízení v oblasti zdravotnictví

Hlavní město Praha vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o grant pro projekty, jejichž předmětem jsou služby v oblasti zdravotnictví, zdravotně-sociální péče, prevence a podpora osob dlouhodobě nemocných nebo s postižením a pečujících.

Příjem žádostí:

 •  Žádosti o grant lze předkládat nejpozději od 09. 10. 2023 do 22. 10. 2023 včetně.

Příjemci podpory:

 • a) Právnické osoby podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tj. spolky, nadace či nadační fondy a ústavy.
 • b) Církve a náboženské společnosti podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů.
 • c) Obecně prospěšné společnosti podle občanského zákoníku.

Typy podporovaných projektů:

 • Opatření I. Podpora zdravotní péče:
  • 1. komunitní rehabilitační péče pro osoby se zdravotním postižením včetně hipoterapie,
  • 2. krizová a komunitní péče o duševní zdraví,
  • 3. zdravotní péče pro rizikové skupiny obyvatelstva (např. pro osoby bez přístřeší, HIV pozitivní),
  • 4. dlouhodobá zdravotní péče (domácí i lůžková), půjčovny kompenzačních pomůcek.
 • Opatření II.  Podpora rozvoje zdravotně-sociální péče:
  • 1. rozvoj spolupráce poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb za účelem koordinovaného přístupu při zajišťování dlouhodobé péče,
  • 2. dobrovolnictví v souladu se zákonem č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě), poskytované ve zdravotnických zařízeních a zařízeních poskytujících zdravotní péči,
  • 3. poskytování zdravotní péče zdravotnickými pracovníky u registrovaných poskytovatelů sociálních služeb.
 • Opatření III. Svépomoc, prevence a podpora osob dlouhodobě nemocných nebo s postižením a pečujících:
  • 1. rekondiční a edukační pobyty,
  • 2. podpora svépomoci, prevence a poradenství pro dlouhodobě nemocné a osoby s postižením,
  • 3. podpora pečujících, a to včetně poradenství.
 • Opatření IV. Podpora rozvoje paliativní péče:
  • 1. hospicová lůžková paliativní péče,
  • 2. Mobilní specializovaná paliativní péče,
  • 3. vývoj paliativních přístupů v sociálních a zdravotních službách.
 • Opatření VI. Podpora vzdělávacích a osvětových akcí v oblasti zdravotnictví.

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na financování Programu bude stanoven v rámci rozpočtu HMP na rok 2024. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na financování Programu je 67,5 milionů Kč.
 • Dotace se poskytuje maximálně do výše 70 % způsobilých nákladů (výdajů) na Účel. 
  • Opatření I. min. 65 000 Kč, max. 2 000 000 Kč.
  • Opatření II min. 100 000 Kč, max. 2 000 000 Kč.
  • Opatření III. min. 50 000 Kč, max. 1 000 000 Kč.
  • Opatření IV. min. 100 000 Kč, max. 5 000 000 Kč.
  • Opatření V. min. 50 000 Kč, max. 300 000 Kč.
  • Opatření VI. min. 50 000 Kč, max. 300 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Místem realizace projektů je hlavní město Praha.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru