Přeskočit na obsah

HL. m. Praha — Podpora zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb na území hl.m. Prahy

Dotace se poskytuje za účelem financování běžných výdajů, které souvisejí s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb, v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů vybraných sociálních služeb dle zákona o sociálních službách.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 12. 2. 2024 do 16. 2. 2024.

Příjemci podpory:

 • Dotaci mohou žádat Žadatelé (poskytovatelé sociálních služeb), kteří splňují všechny níže uvedené podmínky:
  • a) získali oprávnění k poskytování sociálních služeb dle zákona o sociálních službách,
  • b) jsou uvedeni v bodu D.3 Programu,
  • c) splňují podmínky Projektu OPZ+, definované Programem,
  • d) plní povinnosti podle § 3041 a násl. Občanského zákoníku a podle § 122 a násl. zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů,
  • e) vyhotovují a zároveň ve veřejných rejstřících zveřejňují účetní závěrky, popř. výroční zprávy a opakovaně plní povinnosti podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (tato povinnost platí i pro právní formu zapsaný spolek).

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotace se poskytuje za účelem financování běžných výdajů, které souvisejí s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb, v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů vybraných sociálních služeb dle zákona o sociálních službách.
 • Sociální službou se rozumí činnost nebo soubor činností podle zákona o sociálních službách, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí, hlavě I, díle 2 až 4 zákona o sociálních službách a vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Sociální služby podporované v rámci tohoto Programu jsou zařazeny v Krajské síti HMP na zajištění těchto úkolů (dle jednotlivých ustanovení zákona o sociálních službách) obsažených v SPRSS:
  • azylové domy, domy na půl cesty, intervenční centra.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na financování Programu pro rok 2024 je 130 776 228 Kč, z čehož se jedná o prostředky EU ve výši 76,735 %, tj. 100 351 138,56 Kč a prostředky z rozpočtu HMP ve výši 23,265 %, tj. 30 425 089,44 Kč.
 • Dotace se poskytuje v souladu s Rozhodnutím komise EU č. 2012/21 ze dne 20. prosince 2011 ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby a na základě Pověření Žadatele k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu.

Specifika a omezení:

 • Dotaci lze čerpat na úhrady nákladů (výdajů) vzniklých od prvního dne poskytování služby do posledního dne jejího ukončení, nejdéle však na úhradu nákladů (výdajů) vzniklých od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 včetně a uhrazených od 1. 1. 2024 do 31. 1. 2025 včetně.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru