Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Hl. m. Praha – Program podpory cestovního ruchu

shutterstock_156693107.jpg
Share Button

Dotace lze poskytnout v rámci Opatření I. na projekty významných asociačních kongresů a konferencí, anebo v rámci Opatření II. na projekty významných akcí s přínosem pro příjezdový cestovní ruch konaných na území hl. m. Prahy.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné předkládat od 19. 10. do 23. 11. 2020.

Příjemci podpory:

 • Pořadatelé kongresů, které se budou konat na území hl. m. Prahy:
  • Právnické osoby podle zákona č. 89/2012 Sb..
  • Vysoké školy.
  • Církve a náboženské společnosti.
  • Obecně prospěšné společnosti.
  • Zájmová sdružení právnických osob a profesní komory.

Typy podporovaných projektů:

 • Opatření I. Podpora asociačního kongresového průmyslu:
  • Dotace je účelově vázána na uhrazení části nákladů v souvislosti s pořádáním kongresu nebo konference na území hlavního města Prahy.
  • Podpora je určena na pořádání kongresů a konferencí, které mají minimálně 500 registrovaných účastníků a trvají minimálně 2 dny.
 • Způsobilé výdaje:
  • a) nájem společenských a konferenčních prostor včetně příslušných služeb (spotřeba energií, nájem audiovizuální techniky, úklid, ostraha),
  • b) náklady jednoho společenského uvítacího programu prezentujícího HMP jako hostitelské město Splnění všech výše uvedených podmínek je příjemce Dotace povinen prokázat při závěrečném finančním vypořádání Dotace.
 • 2. Opatření II. Podpora akcí s celostátním nebo mezinárodním významem:
  • Podpora je určena akcím, které jsou v souladu se strategickými dokumenty HMP v oblasti cestovního ruchu, Strategickým plánem HMP a Koncepcí příjezdového cestovního ruchu hl. m. Prahy, mají prokazatelný přínos pro příjezdový turismus do Prahy, mají potenciál zvýšit kvalitu turistické nabídky nebo vygenerovat návštěvnost bonitní tuzemské a zahraniční klientely.
  • Podporu mohou získat akce, které se budou konat na území hl. m. Prahy od 1. 1. do 31. 12. 2021 s tím, že preferovány budou akce, které se budou konat mimo historické centrum nebo mimo hlavní turistickou sezónu. Historickým centrem hl. m. Prahy se pro potřeby Programu rozumí území Městské části Praha 1; hlavní turistickou sezónou se v Programu rozumí měsíce duben až září, velikonoční svátky, vánoční svátky (24. 12. – 31. 12) a Nový rok.

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na financování Programu bude stanoven v rámci rozpočtu HMP na rok 2021. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na financování Programu je 20 000 000 Kč.
 • Opatření I. -  Dotace se poskytuje maximálně ve výši 400 Kč na jednoho registrovaného účastníka kongresu nebo konference a maximálně ve výši 2 000 000 Kč na jeden kongres nebo konferenci.
 • Opatření II. – Dotace se poskytuje maximálně do výše 30 % rozpočtových nákladů (výdajů) Účelu, maximálně do výše 1 000 000 Kč na jeden Projekt.

Specifika a omezení:

 • O Dotaci mohou žádat subjekty mající charakter nestátních neziskových organizací a další subjekty, které jsou registrovány v souladu s právním řádem České republiky a mají sídlo na území České republiky.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>