Přeskočit na obsah

Hl. m. Praha — Program primární prevence ve školách a školských zařízeních

Hlavním cílem a účelem grantového programu je podpora realizace efektivní primární prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních předcházení výskytu rizikového chování ve školách a školských zařízeních, zamezování jeho dalšímu rozvoji, v některých případech oddálení výskytu rizikového chování do co nejpozdějšího věku žáků a studentů.

Příjem žádostí:

 •  Žádosti se přijímají od 06. 10. 2023 do 15. 10. 2023.

Příjemce podpory:

 • Opatření I. bod 1., 2. a 4 — Škola nebo školské zařízení zřízené podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpis.
 • Opatření I. bod 5. — Škola, školské zařízení, školské zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, školská výchovná a ubytovací zařízení a školské zařízení pro preventivně výchovnou péči zřízené podle školského zákona.
 • Opatření I. bod 3. a Opatření IV. 
  • a) právnická osoba podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
   předpisů , tj. spolek, nadace či nadační fond a ústav,
  • b) školské poradenské zařízení,
   c) obecně prospěšná společnost podle občanského zákoníku.
 • Opatření II. — Škola zřízená podle školského zákona, která poskytuje vzdělání na území HMP.
 • Opatření III. — Školské poradenské zařízení, školské zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, školská výchovná a ubytovací zařízení a školské zařízení pro preventivně výchovnou péči zřízené podle školského zákona.

Typy podporovaných projektů:

 • I. Vzdělávání v oblasti primární prevence rizikového chování pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení a sběr a zpracování dat zaměřené na vztahy, klima a duševní zdraví ve třídách a pedagogických sborech.
 • II. Programy všeobecné, selektivní a indikované primární prevence rizikového chování a programy zaměřené na péči o duševní zdraví realizované školami.
 • III. Programy všeobecné, selektivní a indikované primární prevence rizikového chování a programy zaměřené na péči o duševní zdraví realizované školskými zařízeními.
 • IV. Programy všeobecné, selektivní a indikované primární prevence rizikového chování a programy zaměřené na péči o duševní zdraví realizované ve školách a školských zařízeních Žadatelem s certifikací odborné způsobilosti nebo Kladným vyjádřením CSSP ke kvalitě programu.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na financování Programu je 21 milionů Kč.
 • Opatření I. bod 1. — Dotace se poskytuje maximálně ve výši 12 000 Kč/osoba/ rok s tím, že na každý kalendářní rok se podává nová Žádost.
 • Opatření I. bod 2., 3. a 4. — Maximální výše Dotace na lektorné je 750 Kč/hod. na jednoho lektora (je možné žádat o Dotaci maximálně na dva lektory na jeden kurz).
 • Opatření I. bod 1., 2., 4. a 5. — Maximální požadovaná částka celkem je 80 000 Kč.
 • Opatření II.
  Maximální výše Dotace na adaptační kurzy nebo programy všech tříd je 45 000 Kč a zároveň maximální výše Dotace na adaptační kurz nebo program jednoho třídního kolektivu je 15 000 Kč.
  Maximální výše Dotace na programy všeobecné primární prevence na jednu třídu za rok činí 15 000 Kč a zároveň maximální výše Dotace na lektorné u programů všeobecné prevence je 500 Kč/hod. na jednoho lektora (je možné žádat o Dotaci maximálně na dva lektory na jeden preventivní blok).
  Maximální výše Dotace na selektivní a indikovanou prevenci na jednu třídu za rok činí 22 000 Kč a zároveň maximální výše Dotace na lektorné na selektivní prevenci je 750 Kč/hod. na jednoho lektora (je možné žádat maximálně na dva lektory na jeden preventivní blok).
 • Opatření III. a IV.
  Maximální výše Dotace na programy všeobecné primární prevence je 15 000 Kč na jednu třídu za rok, na selektivní a indikované prevenei 22 000 Kč na jednu třídu za rok.
  Maximální výše Dotace na lektorné u všeobecné prevence je 500 Kč/hod. a u selektivní a indikované prevence 750 Kč/hod. na jednoho lektora (je možné žádat maximálně na dva lektory na jeden preventivní blok).
  Maximální výše Dotace na hodinu (60 min.) krizové intervence je 1 000 Kč na jednoho interventa.
 • HMP poskytuje Dotaci maximálně do výše 100 % způsobilých nákladů.

Specifika a omezení:

 • O Dotaci může žádat pouze Žadatel, od jehož vzniku nebo založení ke dni podání Žádosti uplynul více než jeden rok.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru